Специалности

Област на висшето образование Професионално направление Магистърска специалност форма на обучение
редовно задочно
АБ ПБ АБ ПБ
Аграрни науки и ветеринарна медицина Растениевъдство Агробизнес  ∨ ∨   ∨  ∨
Агробизнес и предприемачество  -  -  ∨  ∨
Декоративни растения и ландшафтен дизайн  ∨  ∨  ∨  ∨
Индустриално производство на семена и посадъчен материал  ∨  ∨  -
Иновативни технологии в прецизното земеделие ∨   -  ∨  -
Качество и безопасност на храните – методи за контрол  ∨  -  ∨  -
Лечебни, ароматни и вкусови растения  -  ∨  -
Лозарство с основи на винарството  ∨  ∨  ∨  ∨
Минерално хранене и торене на растенията  ∨  ∨  ∨  ∨

 
   
Производство на посевен и посадъчен материал  ∨  ∨  ∨ ∨ 
Растениевъдна продукция  ∨  ∨  ∨  ∨
Растителни биотехнологии ∨  ∨   ∨ ∨ 
Plant Biotechnology  ∨  -  ∨  -
Селекция и семепроизводство  ∨  ∨  ∨ ∨ 
Растителна защита Агроекология и растителна защита  ∨  -  ∨  -
Информационни системи и технологии в растителната защита  ∨  -  ∨  -
Международна магистърска специалност Растителна защита
(Plant medicine) - по общи учебни планове и програми с взаимно признаване на дипломите от 11 европейски университети
∨   -  ∨  -
Мениджмънт на растителната защита  ∨  - ∨   -
Растителна защита ∨   ∨ ∨   ∨
Растителна защита в биологично земеделие  ∨  -  ∨  -
Животновъдство Овцевъдство и козевъдство  ∨  -  ∨  -
Оценка и контрол в животновъдството  ∨  ∨  -
Пчеларство  ∨  -  ∨
Селекция и репродукция на животните ∨   - ∨   -
Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни ∨   ∨ ∨   ∨
Социални, стопански и правни науки Икономика Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони ∨   ∨  ∨ ∨ 
European Agriculture And Rural Development ∨   -  -  -
Икономика и управление на туристическия бизнес ∨   -  ∨  -
Финансов мениджмънт и счетоводство ∨   -  ∨  -
Администрация и управление Бизнес администрация  -  -  ∨  -
Туризъм Екологичен туризъм  -  ∨  -
Управление на туризма  -  -  ∨  -
Природни науки, математика и информатика Науки за земята Екология на селищни системи  ∨  -  ∨  -
Биологично земеделие  ∨  ∨  -
Опазване на биологичното разнообразие  ∨  -  ∨  -
Устойчиво природоползване и екологичен туризъм  ∨  ∨  -