Специалности

Област на висшето образование Професионално направление Магистърска програма Бакалавър от същото професионално направление Бакалавър от друго професионално направление Професионален бакалавър
Р З Р З Р З
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Аграрни науки и ветеринарна медицина РАСТЕНИЕВЪДСТВО Агробизнес  v v v v v v
Декоративни растения и ландшафтен дизайн v v v v - -
Етерично-маслени и медицински култури v v v v    
Иновативни технологии в прецизното земеделие v - - - - -
Лозарство с основи на винарството v v v v - -
Минерално хранене и торене на растения v v v v - -
Овощарство-производство и управление на продукцията v v v v - -
Растениевъдна продукция v v v v - -
Дигитализация и управление на растениевъдството v v v v    
Растителни биотехнологии v - v - - -
Plant Biotechnology v - v - - -
Селекция и семепроизводство v v v v - -
Интегрирано производство на полски култури v v - - - -
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Международна магистърска специалност Растителна защита (Plant medicine) - по общи учебни планове и програми с взаимно признаване на дипломите от 11 европейски университети v v v v v v
Интегрирана растителна защита v v - - - -
Растителна защита v v v v v v
ЖИВОТНОВЪДСТВО Селекция и репродукция на животните v v v v - -
Социални, стопански и правни науки ИКОНОМИКА  Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони v v v v v v
Финансов мениджмънт и счетоводство v v v v - -
Аграрен маркетинг - v - v - -
Електронна търговия v v v v v v
Биоикономика v v v v - -
  ТУРИЗЪМ Управление на туризма v v v v -  -
Природни науки, математика и информатика НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА Екология на селищни системи v v v v - -
Устойчиво природоползване и екологичен туризъм  v v v v - -
Технически науки ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО Земеделска техника v v v v v v