Специалности

Област на висшето образование Професионално направление Магистърска програма Бакалавър от същото професионално направление Бакалавър от друго професионално направление Професионален бакалавър  
Р З Р З Р З  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Аграрни науки и ветеринарна медицина РАСТЕНИЕВЪДСТВО Агробизнес  v v v v v v  

Агробизнес и предприемачество

(Agribusiness and Entrepreneurshiр)

 

-

v - v - v  
Декоративни растения и ландшафтен дизайн v v v v - -  
Етерично-маслени и медицински култури v v v v      
Индустриално производство на семена и посадъчен материал v v - - - -  
Иновативни технологии в прецизното земеделие v - - - - -  
Лечебни, ароматни и вкусови растения - v - - - -  
Лозарство с основи на винарството v v v v - -  
Минерално хранене и торене на растения v v v v - -  
Овощарство-производство и управление на продукцията v v v v - -  
Производство на посевен и посадъчен материал v v v v v v  
Растениевъдна продукция v v v v - -  
Дигитализация и управление на растениевъдството v v v v      
Растителни биотехнологии v - v - - -  
Plant Biotechnology v - v - - -  
Селекция и семепроизводство v v v v - -  
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Агроекология и растителна защита v v v v v v  
Информационни системи и технологии в растителната защита v v - - - -  
Международна магистърска специалност Растителна защита (Plant medicine) - по общи учебни планове и програми с взаимно признаване на дипломите от 11 европейски университети v v v v v v  
Мениджмънт на растителната защита v v - - - -  
Растителна защита v v v v v v  
Растителна защита в биологично земеделие v v v v v v  
ЖИВОТНОВЪДСТВО Овцевъдство и козевъдство v v v v - -  
Оценка и контрол в животновъдството v v v v - -  
Пчеларство v v v v - -  
Селекция и репродукция на животните v v v v - -  
Социални, стопански и правни науки ИКОНОМИКА  Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони v v v v v v  
European Agriculture And Rural Development v - - - - -  
Икономика и управление на туристическия бизнес v v v v - -  
Финансов мениджмънт и счетоводство v v v v - -  
Аграрен маркетинг - v - v - -  
Електронна търговия v v v v v v  
  ТУРИЗЪМ Управление на туризма v v v v -  -  
Природни науки, математика и информатика НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА Екология на селищни системи v v v v - -  
Биологично земеделие v v v v - -  
Опазване на биологичното разнообразие v v v v - -  
Устойчиво природоползване и екологичен туризъм  v v v v - -  
Технически науки ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО Земеделска техника v v v v v v