Специалности

Област на висшето образование

Професионално направление

Магистърска програма

Бакалавър от същото професионално направление

Бакалавър от друго професионално направление

Професионален бакалавър

Р

З

Р

З

Р

З

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аграрни науки и ветеринарна медицина

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Агробизнес 

v

v

v

v

v

v

Декоративни растения и ландшафтен дизайн

v

v

v

v

-

-

Етерично-маслени и медицински култури

v

v

v

v

 

 

Лозарство с основи на винарството

v

v

v

v

-

-

Минерално хранене и торене на растения

v

v

v

v

-

-

Овощарство-производство и управление на продукцията

v

v

v

v

-

-

Дигитализация и управление на растениевъдството

v

v

v

v

     -

     -

Устойчиво растениевъдство и зeлена педагогика

v

-

-

-

-

-

Производство на плодове и следберитбени технологии    /Съвместна магистратура с УХТ/

v

-

-

-

-

-

Поливни технологии в земеделието

v

v

v

v

-

-

Интегрирано производство на полски култури

v

v

-

-

-

-

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Международна магистърска програма Растителна защита (Plant medicine) - по общи учебни планове и програми с взаимно признаване на дипломите от 11 европейски университети

v

v

v

v

v

v

Интегрирана растителна защита

v

v

-

-

-

-

Растителна защита

v

v

v

v

v

v

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Селекция и репродукция на животните

v

v

v

v

-

-

Социални, стопански и правни науки

ИКОНОМИКА 

Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони

v

v

v

v

v

v

Финансов мениджмънт и счетоводство

v

v

v

v

-

-

Аграрен маркетинг

-

v

-

v

-

-

Електронна търговия

v

v

v

v

v

v

Биоикономика

v

v

v

v

-

-

 

ТУРИЗЪМ

Управление на туризма

v

v

v

v

-

 -

Природни науки, математика и информатика

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

Екология на селищни системи

v

v

v

v

-

-

Устойчиво природоползване и екологичен туризъм 

v

v

v

v

-

-

Технически науки

ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

Земеделска техника

v

v

v

v

v

v