Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси за ДОКТОРАНТИ - български граждани и граждани на ЕС за учебната 2022/2023 година по следните специалности:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна
форма на обучение
Задочна форма на обучение
1 2 3 4
3. Социални, стопански и правни науки82
3.8. Икономика 8 2

Икономика и управление(селско стопанство) 4 2
Организация и управление на производството
(селско стопанство и подотрасли)
4
4. Природни науки, математика и информатика 2
4.4 Науки за земята 2
Екология и опазване на екосистемите 2
5. Технически науки 1
5.13. Общо инженерство 1
Механизация и електрификация на растениевъдството 1
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 8 4
6.1. Растениевъдство  7 3
Растениевъдство 2
Фуражно производство, ливадарство 1
Агрохимия 1
Мелиорации
1
Лозарство 1
Овощарство 2 1
Декоративни растения 1
6.2. Растителна защита  1  1
Растителна защита  1 1
  ОБЩО: 17 8

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Копие на лична карта
  • Документ за платена такса – 80 лв. 

Срок за прием на документи:    24.06.2022г.-21.10.2022г.

01.08.2022г. - 06.09.2022г. включително-служебен отпуск за Аграрен университет