Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси за ДОКТОРАНТИ - български граждани и граждани на ЕС за учебната 2020/2021 година по следните специалности:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна
форма на обучение
Задочна форма на обучение Дистанционна форма на обучение Самостоятелна форма на обучение
1 2 3 4 5 6
3. Социални, стопански и правни науки        
3.8. Икономика        
Икономика и управление
1
  Организация и управление
2    
4. Природни науки, математика и информатика        
4.4. Науки за земята        
  Екология и опазване на екосистемите 1      
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина        
6.1. Растениевъдство        
Генетика 1
Физиология на растенията 1
6.2. Растителна защита        
  Растителна защита  1  1    
  ОБЩО: 4 4 0 0

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Документ за платена такса – 80 лв

Срок за прием на документи: 01.02.2021 г.-29.03.2021 г.