Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси за ДОКТОРАНТИ - български граждани и граждани на ЕС за учебната 2021/2022 година по следните специалности:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна
форма на обучение
Задочна форма на обучение Дистанционна форма на обучение
1 2 3 4 5
3. Социални, стопански и правни науки
 
3.8. Икономика  6  
Икономика и управление (селско стопанство) 2 2
  Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) 4
 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина  3  
6.1. Растениевъдство  1  
Фуражно производство
3
Зеленчукопроизводство
2
Овощарство 1
6.2. Растителна защита  1  1  
  Растителна защита 
 1  
Растителна защита (хербология) 1
6.3. Животновъдство 1
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 1
  ОБЩО: 9 8 0

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Копие на лична карта
  • Документ за платена такса – 80 лв. 

Срок за прием на документи:

  • 19.07.2021г.-30.07.2021г.
  • 30.08.2021г.-15.10.2021г.

01.08.2021г.-29.08.2021г. включително – служебен отпуск за Аграрен университет