Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси за ДОКТОРАНТИ - български граждани и граждани на ЕС за учебната 2019/2020 година по следните специалности:

Шифър

Област на висше образование, професионално направление, специалности

Образователна и научна степен Доктор

 
 
 

Редовно

Задочно

 

1

2

3

4

5

 

 

3.

Социални, стопански и правни науки

 

 

 

 

3.8.

Икономика

 

 

 

1.

 

Икономика и управление 

2

 
2. Организация и управление 1 1

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

4.4.

Науки за земята

 

 

 

3.

 

Екология и опазване на екосистемите (Екология на микроорганизмите)

 1


 

 

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

 

 

 

 

6.1.

Растениевъдство

 

 

 

4.

 

Растениевъдство


1

 

5.

 

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

 

 

 

6.2.

Растителна защита

 

 

 

6.

 

Растителна защита  (Ентомология)

1

 

 

7.

 

Растителна защита  (Фитопатология)

2

 

 
6.3 Животновъдство
8. Овцевъдство и козевъдство 1
9. Птицевъдство 1

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Документ за платена такса – 80 лв.