Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси за ДОКТОРАНТИ - български граждани и граждани на ЕС за учебната 2023/2024 година по следните специалности:

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна
форма на обучение
Задочна форма на обучение
2 3 4
Социални, стопански и правни науки14
Икономика 1 4
Икономика и управление(селско стопанство) 1 2
Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

2
Природни науки, математика и информатика
1
Науки за земята
1
Екология и опазване на екосистемите (кат. Агроекология) 1
Технически науки 1
Общо инженерство 1
Механизация и електрификация на растениевъдството 1
Аграрни науки и ветеринарна медицина 4
1
Растениевъдство  2 1
Мелиорации 1
Зеленчукопроизводство
1
Лозарство 1
Растителна защита 2
Растителна защита (Микробиология) 1
Растителна защита (Ентомология) 1
ОБЩО: 7 5

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Копие на лична карта
  • Документ за платена такса – 80 лв. 

Срок за прием на документи:    30.01.2024 г. - 30.03.2024 г.