Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси за ДОКТОРАНТИ - български граждани и граждани на ЕС за учебната 2023/2024 година по следните специалности:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна
форма на обучение
Задочна форма на обучение
1 2 3 4
3. Социални, стопански и правни науки5
4
3.8. Икономика 5
4

Икономика и управление(селско стопанство) 3
2
Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)
2 2
4. Природни науки, математика и информатика
4
4.4 Науки за земята
4
Екология и опазване на екосистемите (кат. Микробиология)
1
Екология и опазване на екосистемите (кат. Агроекология) 3
5. Технически науки 2
5.13. Общо инженерство 2
Механизация и електрификация на растениевъдството 2
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 10
1
6.1. Растениевъдство  5 1
Растениевъдство 3
Селекция и семепроизводство на културните растения
1
Зеленчукопроизводство
1
Лозарство 1
6.2. Растителна защита 5
Растителна защита (Хербология) 2

Растителна защита (Микробиология) 1
Растителна защита (Фитопатология) 1
Растителна защита (Ентомология) 1
  ОБЩО: 21 5

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Копие на лична карта
  • Документ за платена такса – 80 лв. 

Срок за прием на документи:    08.09.2023 г. - 08.11.2023 г.