Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси за ДОКТОРАНТИ - български граждани и граждани на ЕС за учебната 2019/2020 година по следните специалности:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Редовна
форма на обучение
Задочна форма на обучение Дистанционна форма на обучение Самостоятелна форма на обучение
1 2 3 4 5 6
3. Социални, стопански и правни науки        
3.8. Икономика        
  Организация и управление 1 1    
4. Природни науки, математика и информатика        
4.4. Науки за земята        
  Екология и опазване на екосистемите 1      
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина        
6.1. Растениевъдство        
  Селекция и семепроизводство 1      
6.2. Растителна защита        
  Растителна защита (Ентомология) 1      
  Растителна защита (Фитопатология) 1      
6.3. Животновъдство        
  Овцевъдство и козевъдство   1    
  Птицевъдство 1      
  ОБЩО: 6 2 0 0

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Документ за платена такса – 80 лв. 

Приемът на документи за допускане и участие в обявените конкурси за докторанти в Аграрен университет /ДВ бр. 93/26.11.2019г./ за учебната 2019/2020г. започва от 27.11.2019г. и завършва на 26.01.2020г.