Конкурси за доктoрантури

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени   конкурси  за  ДОКТОРАНТИ - български  граждани и граждани на ЕС за учебната 2018/2019 година по следните специалности:

№  Шифър  Област на висше образование, професионално направление, специалности  Образователна и научна степен Доктор
 Редовно Задочно 
3.Социални, стопански и правни науки

 3.8. Икономика     
1. Икономика и управление (селско стопанство) 2 2
2. Организация и управление на производството  (селско стопанство  и подотрасли)  1 1
4. Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята
3. Екология и опазване на екосистемите (Екология на микроорганизмите) 1
4. Екология и опазване на екосистемите  2
4.6. Информатика и компютърни науки
5. Информатика 1
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1. Растениевъдство
6. Физиология на растенията 1 1
7. Селекция и семепроизводство на културните растения  1
8. Мелиорации (Напояване) 1
9. Зеленчукопроизводство 2
10. Фуражно производство, ливадарство 1
6.2. Растителна защита
11. Растителна защита  (Ентомология) 1
12. Растителна защита  (Фитопатология) 3
13. Растителна защита  (Микробиология) 1
14. Растителна защита (Хербология) 2 1
6.3. Животновъдство
15. Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 2
ОБЩО: 18 9

 

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник (до 13-ти септември 2018 г), кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Документ за платена такса – 80 лв.