Чуждестранни студенти

В АУ Пловдив, съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование , или документ за завършено висше образование или степен на висше образование. 

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват в АУ Пловдив: 

 1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен; 
 2. съгласно актове на Министерския съвет; 
 3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 на Закона за висшето образование.


Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако: 

 1. са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; 
 2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 3. имат статут на бежанци;
 4. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.


Чуждестранни граждани подават следните документи: 

 1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни , и висшите училища и специалностите, в които желаят да се обучават; 
 2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките; 
 3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование; 
 4. академична справка - за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение; 
 5. копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в магистърска степен;
 6. документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Република България;
 7. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Департамента по езикова подготовка и спорт на АУ Пловдив.
 8. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 9. копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 10. две снимки.

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

За студенти от страни извън ЕС и ЕИП 

АУ Пловдив изпраща в Министерството на образованието и науката документите на одобрените лица с оглед на изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване - виза вид „D" не по-късно от 1 октомври за първия семестър и не по-късно от 1 февруари за втория семестър в годината на кандидатстването. 

Езикова и специализирана подготовка на чуждестранни граждани, кандидатстващи в АУ Пловдив

Езиковата и специализираната подготовка се осъществява в Департамента по езикова подготовка и спорт към АУ Пловдив. Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни програми. Обучението за придобиване на езикови и специализирани знания е с продължителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души. Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва: 

 • за хуманитарните специалности - български език или език, на който ще се провежда обучението - 800 учебни часа;
 • за всички останали специалности - български език или език, на който ще се провежда обучението - 650 учебни часа, и специализирани учебни дисциплини - 350 часа. 

Обучението по български език или по езика, на който ще се провежда обучението, завършва с писмен и устен изпит, който се полага пред комисия. Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия. На лицата, успешно завършили езиковата и специализираната подготовка, се издава свидетелство от висшето училище, провело подготовката. Висшите училища записват одобрените кандидати за студенти, след като те представят свидетелството.

Контакти:

ст.пр. Емилия Койчева - +359 32 654 410

e-mail: emi_lukova@abv.bg

гл. експерт Илиана Матанска - +359 32 654 488

e-mail: ili10_99@yahoo.com

888039_logo_512x512.png#asset:2908