ПОКАНА

Bio-based Innovation Student Challenge (BISC-E 2023)

Целта на състезанието е да стимулира предприемачество в био-икономиката. Студентски екипи от ЕС ще имат възможност за креативно представяне на актуални технологични, екологични или обществени предизвикателства, както и иновативни био-базирани решения.

Отборът участва с проектирането и представянето на предложения, които могат да допринесат за създаването на устойчива и кръгова икономика, чрез био базирани решения, чийто ефект да е например реализацията на  нулеви парникови газове, нулево замърсяване, защита и подобряване на биоразнообразието и околната среда или устойчиво развитие като цяло.

В състезанието участват университетски отбори (от 3 до 6 души), включващи студенти от бакалавърско и магистърско ниво, както и първа година докторанти. Поради мултидисциплинарността на предизвикателството е препоръчително студентите в отбора да са от различни специалности. 

Всеки отбор избира един от студентите за “team leader”. 

Всеки отбор има “supervisor” – служител на институцията (професор, доцент, гл.асистент или асистент).

Състезанието BISC-E се провежда в две фази:

Първа фаза – национално състезание, което се провежда в 27-те държави-членки на ЕС плюс 15 асоциирани държави. През 2023 г. състезанието  ще се проведе в Аграрен Университет – Пловдив, който е национален координатор на BISC-E България. Победилият отбор в национално състезание продължава във втора фаза;

Втора фаза – Европейски финал. Той се организира и координира от Bio-based Industry Consortium  (BIC).

Индикативен график:
1) Регистрация на студентските отбори – до 31 Март, 2023 г.
2) Подготовка на проектите (бизнес иновациите) от студентските отбори – от 1-ви Април до 14-ти Май, 2023 г.
3) Изпращане на иновативните проекти (business case) и съпътстващата документация към националния координатор – до 15 Май 2023 г.
4) Провеждане на националното състезания – 31 Май, 2023 г. 
5) Регистрация на отбора-победител за участие в Европейския финал и изпращане на проекта (business case) към BIC – 09 Юни, 2023 г.
6) Европейски финал – Есента на 2023 г

Необходима информация за регистрацията на отбора:

1. Име на проекта;
2. Team leader;
3. Supervisor;
4. Описание на иновацията (бизнес идеята) с акцент върху иновативните решения – до 150 думи;
5. Имената и координатите на членовете на отбора (телефон, имейл).

За допълнителна информация: 

Доц. д-р Димо Атанасов
atanasov.phd@gmail.com