Подготвителен курс

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ:

1. Апликационна форма, съдържаща кратки биографични данни за кандидата, специалността и семестриалната такса.
2. Копие от документа за завършено средно образование и приложение с оценките от гимназиалния етап на обучение - преведени на български език и заверени с печат АПОСТИЛ. Общият успех от дипломата трябва да бъде минимум 62 процента от максималния успех в страната, от която се кандидатства;
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
4. Удостоверение за признаване на средно образование, придобито в училище на чужда държава, което се издава от Регионалното управление на образованието (РУО) въз основа на представени документи от чуждата държава;
5. Копие от документа за завършено висше образование за кандидатите за обучение в магистърска степен – преведено на български език и заверено с печат АПОСТИЛ;
6. Документ за владеене на български /английски/ език, издаден от висше училище в Република България;
7. Копие от документ за самоличност /лична карта или паспорт/ - преведено на български език и заверено с печат АПОСТИЛ;
8. 4 снимки паспортен формат.

Забележка: Документите на одобрените от Висшето училище граждани на страни извън ЕС се изпращат в  Министерството на образованието /МОН/ за изпълнение на процедурата по издаване на виза D. МОН издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Р България и писмено уведомява Министерството на външните работи и Дирекция “Миграция” . Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.

ГОДИШНИ УЧЕБНИ ТАКСИ:
- За чуждестранни студенти в Езиков и специализиран курс по български /английски/ език - € 2 500  /по € 1 250 на семестър/
- За чуждестранни студенти с двойно гражданство в Езиков и специализиран курс по български /английски/ език - € 1 250  /по € 625 на семестър/