Подготвителен курс

ДЕПС осъществява обучение на чуждестранни кандидат-студенти в Подготвителен курс.

  • Български език за чуждестранни кандидат-студенти

Изисквания за кандидатстване на чуждестранни студенти в Р България:
НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА Р БЪЛГАРИЯ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Диплома за завършено средно образование и приложение с оценките от гимназиалния етап на обучение - преведени на български език и заверени с печат АПОСТИЛ.
  2. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във ВУ - преведен на български език и заверен с печат АПОСТИЛ.
  3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване - преведено на български език и заверено с печат АПОСТИЛ.
  4. Копие от документ за самоличност /лична карта или паспорт/, заверено с печат АПОСТИЛ
  5. Копие на документите за гражданство за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско - заверено с печат АПОСТИЛ.
  6. 4 снимки паспортен формат.

Забележка: Документите на одобрените от Висшето училище граждани на страни извън ЕС се изпращат в   Министерството на образованието /МОН/ за изпълнението на процедурата по издаване на виза D. МОН издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Р България и писмено уведомява Министерството на външните работи и Дирекция “Миграция” . Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.

Английски език за чуждестранни кандидат-студенти – вижте изискванията по-горе

Срокове за кандидатстване в Подготвителен курс:

Документи се приемат в периода от 01 май до 30 септември в годината на кандидатстване. Подават се лично в годината на кандидатстване в сградата на ДЕПС – езиков корпус в кабинети 30 и 31 – ст.пр. Е.Койчева, Директор на ДЕПС и гл.експ. И. Матанска.

Приетите студенти преминават едногодишен подготвителен курс по български език в ДЕПС. След успешно завършване  продължават  в избраната от тях специалност.

Срокът на обучение се определя в съответствие с държавните изисквания, както следва:

  • За чуждестранни студенти – не по-малко от 9 месеца.
  • За чуждестранни докторанти – не по-малко от 3 месеца.
  • За чуждестранни специализанти – не по-малко от 3 месеца.

ГОДИШНИ УЧЕБНИ ТАКСИ 

1. За чуждестранни студенти – Подготвителен курс по български език - € 2 700  /по € 1 350 на семестър/;
2. За чуждестранни студенти с двойно гражданство – Подготвителен курс по български език - € 1 350  /по € 675 на семестър/;
3. За чуждестранни студенти – Подготвителен курс по английски език - € 3000  /по € 1 500 на семестър/;
4. Чуждестранните студенти от ЕС, които се обучават в ОКС „Бакалавър“, заплащат такси като българските студенти.