Факултет по агрономство

logo_af.jpg#asset:243

Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски” е основан през 1945 г., с което се полагат основите на  Аграрния университет.  

Във факултета се подготвят специалисти с широка фундаментална и практическа подготовка, със силно развита способност за самостоятелно мислене и вземане на ефективни управленски решения в областта на растениевъдството и животновъдството. Получените знания дават възможност за бързо адаптиране при условията на пазарното селскостопанско производство. 

Факултетът по агрономство предоставя възможности за обучение по различни европейски образователни програми, както и за придобиване на практически умения, работейки в утвърдени ферми в страната и чужбина.

В структурата на факултета са включени 7 катедри: Агрохимия и почвознание, Ботаника и агрометеорология, Генетика и селекция, Животновъдни науки, Земеделие и хербология, Растениевъдство, Физиология на растенията и биохимия.

В образователно-квалификационната степен „бакалавър” обучението се провежда в четири специалности: Агрономство (Полевъдство), Агрономство (Растителни биотехнологии), Агрономство (Агробизнес), Зооинженерство. 

В образователно-квалификационната степен „магистър” Факултетът по агрономство предлага обучението в следните магистърски програми:

1. Професионално направление Растениевъдство: Растениевъдна продукция, Интегрирана растениевъдна продукция (Българо-полска програма с двойна диплома), Лечебни, ароматни и вкусови растения, Селекция и семепроизводство, Растителни биотехнологии, Plant Biotechnology, Агробизнес, Агробизнес и предприемачество, Минерално хранене и торене на растенията, Иновативни технологии в прецизното земеделие, Индустриално производство на семена и посадъчен материал. 

2. Професионално направление Животновъдство: Селекция и репродукция на животните, Оценка и контрол в животновъдството, Овцевъдство и козевъдство, Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни, Пчеларство.