Факултет по агрономство

logo_af.jpg#asset:243

Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски” е основан през 1945 г., с което се полагат основите на Аграрния университет.  

Основнтата му мисия е да подготвя висококвалифицирани специалисти съобразно изискванията на аграрния сектор у нас и в редица страни по света. Факултетът предлага теоретично и практическо обучение с високо качество, като ежегодно актуализира учебните програми в унисон с тенденциите на развитие на земеделието в световен мащаб. В резултат на това нашите кадри се реализират успешно във всички сфери на аграрния сектор.
В структурата на Факултета по агрономство са включени катедрите: Растениевъдство, Физиология на растенията, биохимия и генетика, Земеделие и хербология, Агрохимия и почвознание, Ботаника и агрометеорология, Животновъдни науки.

Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с високо ниво на квалификация. Общият брой на преподавателите е 68, от които 42 са хабилитирани. Учебният процес се извежда от 20 професори, 22 доценти, 23 главни асистенти и 3 асистенти. От тях 2 са с научна степен „доктор на науките” и 64 с образователната и научна степен „доктор”. 

Обучението във факултета се извършва в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“, акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация. Дипломите са признати в Европейския съюз и по света.

През 2015 г. ОКС „бакалавър“ в професионално направление “Растениевъдство” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години с най-висока оценка сред сродните специалности в страната (9.74), а в направление „Животновъдство“ – с оценка 9.34.  

Бакалавърски програми:
• Агрономство (полевъдство)
• Агрономство (растителни биотехнологии)
• Зооинженерство
• Зооинженерство с информационни технологии.

Магистърски програми:
• Дигитализация и управление на растениевъдството
• Етерично-маслени и медицински култури
• Растениевъдна продукция
• Минерално хранене и торене
• Индустриално производство на семена и посадъчен материал
• Селекция и семепроизводство
• Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни
• Агробизнес и предприемачество.

Акредитирани са Докторски програми в професионални направления:
• 6.1. Растениевъдство 
• 6.3. Животновъдство.

Студентите и докторантите имат възможност да проведат част от обучението си (1 или 2 семестъра) по програма Еразъм+ в над 50 от най-престижните университети в Европа. При завършване получават Европейско дипломно приложение. 

Освен с цел обучение, студентите могат да осъществяват и мобилност с цел практика, за което получават финансова подкрепа от програма Еразъм+ и допълнително заплащане от компаниите, в които практикуват.

Във Факултета по агрономство са дипломирани над 13000 агрономи, биотехнолози, селекционери, зооинжинери. 

Установени са дългогодишни традиции в подготовката на български и чуждестранни докторанти. Към момента във факултета се обучават 20 докторанти.

Броят на защитилите български докторанти е над 150. Чуждестранните докторанти са от над 30 държави като Бенин, Виетнам, Гвинея, Гърция, Египет, Етиопия, Йемен, Ирак, Казахстан, Кипър, Куба, Монголия, Нигерия, Полша, Сирия, Словакия, Судан, Уругвай, Чехия и др.