Агрохимия и почвознание

Катедрата по Агрохимия и Почвознание е сформирана през 1999 година, чрез обединяване на катедрите по Агрохимия и по Почвознание, основани през 1950 година. Двете катедри винаги са били водещи в агрономическата наука и аграрното образование у нас. За богатата история и традиции на Катедрата са допринесли с работата си изтъкнати агрохимици и почвоведи като професорите Иван Попов, Лазар Станчев, Никола Машев, Стефан Горбанов, Йордан Матев, Златан Танев, Гюро Гюров, Тотю Пенев, Иван Атанасов, Тонко Тотев.

Понастоящем в катедра Агрохимия и Почвознание работят 8 преподаватели, от които 2 професори, 2 доценти, 4 гл.асистенти. Извежда се обучение по следните основни задължителни дисциплини (агрохимия, хранене на растениата и поддържане на почвеното плодородие, почвознание, мелиоративно почвознание, горско почвознание, почвознание и почвена екология, ерозия на почвите, почвознание на ТС) и по следните избираеми дисциплини (почвено плодородие и торене, въведение в биологичното земеделие, оценка на земите, технологии за възстановяване на увредени почви и терени, химични мелиорации на кисели и засолени почви, проблемни почви).

Катедрата по Агрохимия и Почвознание разполага с 2 учебни и 2 научни лаборатории, комплектувани с апаратура и лабораторно оборудване за учебна и научно-изследователска дейност в областта на почвознанието и агрохимията. В катедрата е създаден и се поддържа уникален почвен музей, който съдържа монолити от основните почвени различия в България. Наред с това в почвения музей се извеждат успешно занятия, свързани с почвообразуващите скали и минерали, които се илюстрират с богат нагледен материал. Обучението на студентите се подпомага с учебно-експериментално поле от 36 декара, където се извежда траен торов опит от 1959 година.

Основни направления в научно-изследователската дейност на катедрата са свързани с общото количество и състав на хумуса в почвите, с цел изясняване ролята му за почвеното плодородие, химия и минералогия на почвите, мелиорация на увредени почви, хранене и торене на културите в условията на конвенционално и на биологично земеделие.

Почвознание и агрохимия

Лекциите по дисциплината Агрохимия са съобразени със съвременните теоретични и практически достижения за хранене и торене на растенията в условията на устойчивото земеделие. При разглеждането на основните въпроси се използват знанията от сродните дисциплини - почвознание, биохимия и физиология на ...

Почвознание

Основните въпроси, които съставляват главното съдържание на почвознанието като научна дисциплина, са свързани с изясняване на образуването и развитието на почвата, състава и свойствата и, нейното плодородие, закономерностите в разпределението на почвите по земната повърхност, начините и методите ...

Агрохимия и торене

Лекциите по агрохимия са съобразени със съвременните теоретични и практически достижения на агрохимията като научна основа за хранене и торене на растенията в условията на развито земеделие. При разглеждането на основните въпроси се използват знанията от сродните дисциплини - ...

Агрохимия

Лекциите по агрохимия са съобразени със съвременните теоретични и практически достижения на агрохимията като научна основа  за хранене и торене на растенията в условията на биологичното земеделие. При разглеждането на основните въпроси се използват знанията от сродните дисцип ...

...