Земеделие и хербология

Катедра „Земеделие и Хербология” е основно звено в Агрономическия факултет на Аграрния университет. Тя съществува от създаването на факултета, има богати традиции и опит, като разполага с 3 учебни зали, както и със солидна материална база, позволяваща извеждането на качествен учебен процес, научноизследователска и внедрителска дейност на високо съвременно ниво.
Дисциплините Общо земеделие, Хербология, Екологосъобразни сеитбообръщения, Мониторинг, Интегрирана растителна защита, Системи на земеделие, Системи за контрол на заплевеляването при пролетни полски култури, се изучават във всички факултети на университета и заемат подобаващо място в учебните програми. Обучението се извършва в двете образователни степени – бакалавърска и магистърска. Катедрата е акредитирана да обучава докторанти в направление Хербология, като през последните 10 години са обучени повече от 15.   
Катедра „Земеделие и Хербология” стопанисва общо 142 дка земя в учебно-опитната и внедрителска база на университета, на която са изградени учебни и демонстрационни полета. На тези площи се отглеждат култури и се залагат опити с различни  сеитбообращения, обработки на почвата, изпитване на нови хербицидни препарати и комбинации с различни ПРЗ и торове. Пред учебните зали, в коридора на катедрата са монтирани телевизионни монитори, на които се излъчват перманентно снимки с икономически най-важните плевели, резултати от полски опити и е изложена постоянна хербарийна сбирка на 150 от най-разпространените плевелни видове.
На опитното поле катедрата разполага с цялостно реновирана  сграда,  която е оборудвана със специализирани помещения, тегловна, витрини за препарати, пръскачки. Сградата е с обща площ от над 200 м2, и е в процес  на непрекъснато дооборудване с нова и модерна техника по различни проекти и договори (мотокултиватор, дъждовални инсталации, тръбно-моторни, щангови и обикновени пръскачки за прецизно внасяне на хербициди, системи за напояване – помпи, маркучи и др., прецизни лабораторни везни и др.). В непосредствена близост до сградата  има изградени 3 броя оранжерии, всяка от които на площ от 350 м2, предназначени за извеждане на прецизни опити. В опитните полета на катедра „Земеделие и Хербология” се извежда съвместна изследователска дейност и с колеги от катедрите ”Физиология и биохимия на растенията”. „Фитопатология”, „Ентомология”, „Почвознание и агрохимия”, „Растениевъдство”  и др.
Катедрата разполага с високо квалифициран преподавателски състав, включващ четирима професори; един доцент и двама главни асистенти и един асистент. Помощният персонал се състои от 1 служител, който е главен експерт - доктор.

Земеделие

В дисциплината Земеделие се изучават: вегетационните фактори, които пряко или косвено влияят върху растежа, развитието и добивите от културите, както и методите за най-рационалното им използване и регулиране; методите за ефективно поддържане и използване на почвеното плодород ...

Общо земеделие

Учебната дисциплина Общо земеделие е една от базовите дисциплини на агрономическото образование. Тя осъществява прехода между общоагрономическите дисциплини – земеделска ботаника, почвознание, агрохимия, физиология и биохимия на растенията, агрометеорология и по-тясно специал ...

Общо земеделие и хербология

Целта на дисциплината е да даде основни познания за факторите, определящи добивите от селскостопанските култури, тяхното взаимодействие и методите за най-рационалното им използване и регулиране. Като се базира и доразвива знанията, получени от други дисциплини, в курса по общ ...

Хербология

Плевелите са основен вреден фактор в културното земеделие. Те се появяват ежегодно и повсеместно и нанасят огромни вреди на земеделското производство. Плевелите са конкуренти на културите по отношение на всички вегетационни фактори.

Учебната дисци ...

...