MK „Минерално хранене и торене”

 • Форма на обучение Редовно
 • Степени на обучение Магистри

Магистърският курс „Минерално хранене и торене” има за цел да разшири и задълбочи знанията относно механизмите за поглъщане и асимилация на минералните елементи в растенията и възможностите за управление на минералното хранене чрез прилагане на съвременни средства и системи за торене на селскостопанските култури. По време на обучението си студентите придобиват научно-теоретични, научно-приложни знания и практически умения чрез комплекс от дисциплини, включващи актуални биологични, технологични и агроекологични аспекти за оптимизиране на минералното хранене и свързаните с него физиологични процеси в растенията, които водят до повишаване продуктивността и качеството на продукцията в условията на все по-динамична околна среда. Фундаменталната подготовка включва обучението по Ботаника, Биохимия на растенията, Физиология на растенията, Почвознание. Профилиращата подготовка включва обучението по Почвено плодородие, Биологични аспекти на минералното хранене, Минерални и органични торове, Биостимуланти, Торене на селскостопанските култури, Минерално хранене в биологичното земеделие, Качество на растениевъдната продукция. Общият профил на обучението в магистърския курс по Минерално хранене и торене се допълва от избираемите дисциплини, които осигуряват специфични знания и компетентности от областта на изучаваната специалност.

Завършилите специалността „Минерално хранене и торене” придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” с професионална квалификация „Магистър по Минерално хранене и торене” и могат да се реализират като:

 • Организатори и изпълнители на селскостопанско производство в собствено, арендувано или комбинирано стопанство;
 • Технолози на селскостопанско производство в сдружения, кооперации и други форми с предмет на дейност в земеделския бизнес, с вземане на всички изискващи се за това решения - оценка на условията за производство, избор на култура, сорт и технология, управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
 • Експерти, консултанти или съветници във фирми, чиято дейност се основава на търговия или преработка на земеделска продукция;
 • Специалисти в държавни, обществени и частни фирми с научна, производствена, консултантска дейност в областта на растениевъдството и търговията с минерални торове;
 • Ръководни кадри в средната и висша държавна, обществена и фирмена администрация в сектор земеделие;
 • Специалисти с готовност да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Доктор”;

Студентите, успешно приключили обучението си в ОКС „Магистър”, могат да:

 • продължат образованието си в ОКС „Доктор”,
 • получат второ висше образование,
 • участват в различни форми на учене през целия  живот.