MK "Индустриално производство на семена и посадъчен материал"

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Магистри

Магистърският курс „Индустриално производство на семена и посадъчен материал” дава теоретична и практическа подготовка за качествено производство на семена и посадъчен материал от различни видове полски и трайни култури и сортове. 
Заложени сa базови знания от биологичните дисциплини, разширени и допълнени с необходимата научна обосновка и практически примери за пълноценно и ефективно изграждане на семепроизводно стопанство. 

Представят се съвременните технологии за отглеждане на основните полски, ароматни и лечебни, зеленчукови, декоративни и трайни култури, както и методите за тяхната растителна защита и съхранение. 

Дискутират се класически и съвременни методи за създаване на подобрени сортове, техните предимства и специфики; схемите и методите за размножаване на автентични семена и посадъчен материал, чисти от болести и неприятели. Разглеждат се алтернативни подходи, подходящи за биологичното земеделие, биотехнологични методи за размножаване на посадъчен материал или създаване и използване на генно модифицираните организми.

Магистрите се подготвят за ефективна организация на производство, като получават базови знания по земеделска икономика, счетоводство, логистика, маркетинг и търговия, както и нормативите в България и ЕС, свързани с производство и търговия на посевния и посадъчен материал от всички видове култури. 

Възможности за реализация след завършване на магистърски курс по Индустриално производство на семена и посадъчен материал: 

  • Специалисти в държавни и частни фирми, занимаващи се с производство, заготовка или търговия на семена и посадъчен материал. 
  • Агрономи или консултанти на земеделски стопанства, организиращи собствено семепроизводство.
  • Ръководни длъжности в административни контролни органи в България и ЕС.
  • Докторанти или асистенти в университети или научни организации, занимаващи се с подобряване на растенията и тяхното търговско размножаване.

Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза