MK „Растениевъдна продукция”

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Магистри

В магистърската специалност “Растениевъдна продукция” студентите имат възможността да усвоят нови научни методи и средства за рационално управление на съвременното растениевъдство в целия му спектър (зърнени, бобови, технически, фуражни, етеричномаслени и други култури). Да придобият съвременни, реални и конкретни познания за стопанското значение, произхода, разпространението, продуктивните възможности, биологичните изисквания, растежните и морфологични особенности, систематиката и стопанските качества на районираните сортове, мястото в сеитбообръщението, обработката на почвата, торенето, подготовката и изискванията към посевния материал и производството на разсад, оптималните срокове за сеитба, схемите и нормите на сеитба, грижите през вегетацията (борба с плевели, болести и неприятели, регулиране на растежа и развитието на посевите, необходимостта от поливане и неговата ефективност) и прибирането на продукцията. 

За осъществяване  на целите на тази програма е необходимо студентите да имат основни познания по Ботаника, Биохимия, Физиология на растенията, Генетика на растенията, Селекция и семепроизводство на растенията, Биометрия, Общо земеделие, Метеорология, Хербология, които се изучават в първи (подготвителен) семестър по учебния план за Магистърската специалност “Растениевъдна продукция” (Друга област на висшето образование/Друго професионално направление). 

Курсът на обучение дава възможност за усвояване и на допълнителни познания, предмет на избираемите дисциплини, гравитиращи до задължителните дисциплини (модули), с цел разширяване и задълбочаване на познанията в областта на висшето образование 6.0. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство.

Обучението е на модулен принцип. Структурирано е от самостоятелни, но взаимосвързани интердисциплинарни модули. 

Завършилите магистърската специалност “Растениевъдна продукция” успешно ще могат да планират, да управляват и да реализират икономически ефективно конвенционално и екологосъобразно производство на растениевъдна продукция, както и да провеждат самостоятелно демонстрационни опити в български и чуждестранни фирми и научни експерименти в институти и университети. 

 Студентите се дипломират с образователно квалификационна степен: 

“Магистър по растениевъдна продукция”.