МК "Дигитализация и управление на растениевъдството"

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Магистри

Целта на предлаганата магистърска програма е да подготви висококвалифицирани специалисти, притежаващи знания, умения, опит и компетентност в областта на растениевъдството и използването на дигиталните технологии при управлението на производството при полските и фуражни култури. Необходимостта  от  такъв  курс  на обучение е продиктувана от все по-широкото навлизане на новите технологии и дигитално управление при производството на земеделските култури.

Комплексният характер на учебния план с включените в него фундаментални, икономически и технологични дисциплини и практическо обучение, осигурява на студентите необходимите знания и умения за постигането на поставената цел. 

През този период обучаваните трябва да се научат да разпознават, разбират и изразяват теории, концепции и закономерности, да овладеят високоспециализирани практически и теоретични знания, свързани с дигитализацията на сектора, а именно – работа със софтуерни програми за управление на посеви, контрол на плевели, болести и неприятели и индикаторно проследяване на нуждите на растенията от хранителни вещества през цялостното им развитие, както и в критичните по отношението на възлови моменти фази.

Обучението на студентите по специалността се осъществява в аудитории, лаборатории и учебни бази на Аграрен университет – Пловдив, зали и бази на НИК Електроникс и бази на водещи фермери и в Агросектора.