МК "Етерично-маслени и медицински култури"

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Магистри

Целта на предлаганата магистърска програма е да подготви висококвалифицирани специалисти, притежаващи знания, опит и компетентност в целия спектър на етерично - маслените и медицинските култури. Необходимостта  от  такъв  курс  на обучение е продиктувана от разрастващия се пазар на етерични масла и суровини от лечебни растения, използвани във фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост. Липсата на квалифицирани кадри в тази област определя навременното обезпечаване с подготвени специалисти. Студентите се подготвят за успешно интегриране в пазарната обстановка и вземането на правилни решения в конкурентната среда на Европейския съюз и съвременните информационни технологии.

Обучението на студентите по специалността се осъществява в аудитории, лаборатории и учебни бази на Аграрен университет – Пловдив, Медицински университет – Пловдив и Университет по хранителни технологии – Пловдив. Предвидени са и практически занятия в естествените находища на лечебните и етерично-маслени растения, производствените полета,  дестилерии за етерични масла, фабриките за преработка на растителни суровини и фармацевтичните компании.

Придобиването на необходимата квалификация на завършилите магистърския курс е гарантирано от вида, обхвата и структурата на включените в учебния план дисциплини. В своето единство и взаимна обвързаност, те имат задачата да предоставят знания, необходими за анализа на особеностите на земеделското производство и да създадат умения за проектиране на модели за неговата успешна реализация. Изучаваните дисциплини ще предоставят възможност на студентите, да се запознаят със същността, основните измерения и перспективите за развитие на етерично-маслените и медицинските култури, в условията на реформираща се европейска институционална среда.