МК „Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни”

 • Форма на обучение Редовно
 • Степени на обучение Магистри

Производството на качествени и безопасни за здравето на човека хранителни продукти представлява ключов елемент в осигуряването на общественото здраве. Това производство се осъществява чрез прилагането на определени правила във всички негови етапи и осъществяването на съответен контрол. Доброто познаване на европейското и националното законодателството и неговото практическо приложение в областта на производството и предлагането на безопасни и качествени храни представлява основна необходимост за всички, които са включени във веригата „от фермата – до масата” – производители и представители на органите за контрол.

Квалификационната характеристика на магистърския курс “УПРАВЛЕНИЕ  НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСНИ И КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ” включва придобиване на знания и умения за:

 • европейското и националното законодателство за безопасност и качество на храните от растителен и животински произход проследяемостта по хранителната верига
 • видовете опасности за консуматора, свързани с храните: биологични, химични, физични и ролята на човешкия фактор
 • изискванията към спомагателните суровини  и материали (предназначени за контакт с храни) 
 • съвременните изисквания за етикетирането на храните на всички етапи – първично производство, преработка, разпространение и при предлагането на храната в заведенията за обществено хранене
 • технологията на производството на продукти и храни от растителен и животински произход и извършвания контрол на технологичните операции, както и за хигиенните изисквания при  производството на безопасни  и качествени храни
 • разработване, внедряване и поддържане на добри хигиенни и производствени практики  (ДХПП) в предприятията за съхранение, преработка и производство на храна като основна предпоставка за произвеждането на качествени и безопасни храни
 • добрите земеделски и фермерски практики, които се прилагат при първичното производство на земеделска продукция – зърно, зеленчуци, плодове, грозде, билки, гъби, мляко, месо, яйца
 • анализ на риска в различните етапи от хранителната верига: идентифициране на опасностите, какво могат да предизвикат в консуматора на храна, вероятността на поява, тежестта на риска при поява, мерките за предотвратяване на съответната опасност
 • лабораторните методи за анализ на храните от растителен и животински произход – методи за сензорен, физико-химичен и микробиологичен анализ на проби от храни; правила за вземане на проби от различните видове храни от растителен и животински произход
 • разработване, внедряване и поддържане на НАССР системата  в различни предприятия и структури от хранителната верига

Учебният план е добре съставен и балансиран като осигурява необходимата теоретична и практическа подготовка. Придобитите знания и умения ще позволят на магистратите да се реализират като мениджъри по безопасността и качеството на храните в предприятията за производство, разпространение и съхранение на храни от растителен и животински произход. Получаването на такива комплексни знания по отношение на производството на безапасни храни от растителна и животинска храна ще позволи реализацията на кадрите в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), фирми за разработване на НАССР системи, за сертифициране на продукти и одити на системите за безопасност на храните. Реализацията е възможна също  и в сферата на неправителствени структури (комисия за защита на потребителите) и браншови организации като експерти, консултанти и съветници при производството на безопасни и качествени храни и др..