МK „Селекция и семепроизводство”

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Магистри

Магистърският курс „Селекция и семепроизводство” е насочен към предоставяне на широк кръг от интердисциплинарни знания, на чиято основа да се формират специалисти с висококвалифицирана подготовка. Създава се база за творческо мислене и развитие на учени – селекционери, способни да моделират и реализират нови сортове растения, отговарящи на съвременните проблеми в земеделието и търсенето на пазара. 

Целта на магистърския курс е да се изгради стабилна база от теоретични знания и практически умения, свързани със съвременните технологии и методи за създаване на уникални растения и генетично разнообразие. Стимулира се обективен и цялостен анализ на култивирането на полските култури и възможностите за тяхното устойчиво подобряване при изменящите се условия на средата и потребностите на фермерите и крайните потребители.

В курса на обучение се дискутират и  схемите за размножаване на автентични семена и посадъчен материал, чисти от болести и неприятели; ефективната организация на производство, заготвяне  и търговия, както и нормативите в България и Европейския съюз, свързани с производство и търговия на посевния и посадъчен материал от различни видове култури. 

Завършилите специалността получават познания и умения за ефективната организация на селекционния процес, изпитването и регистрирането на нов сорт, както и производство и търговия на семена и посадъчен материал от различни култури.

Възможности за реализация след завършване на магистърският курс „Селекция и семепроизводство”:

  • Докторант или асистент в научно-изследователски институт,  висше училище или колеж в България или извън нея
  • Селекционер в държавна или частна структура, занимаваща се с подобряване на растенията и тяхното търговско размножаване
  • Специалист в държавни и частни фирми, занимаващи се с производство, заготовка или търговия на семена и посадъчен материал
  • Агрономи или консултанти на земеделски стопанства, организиращи собствено семепроизводство
  • Ръководни длъжности в административни контролни органи в България и ЕС.

Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза