Факултет по икономика

Факултетът по икономика към Аграрен университет – Пловдив е основан през 1995 г. Основната му мисия е да създава добавена стойност за обществото чрез подготовката на кадри в съответствие с потребностите на бизнеса; да изгражда специалисти с професионални и личностни качества, които бързо да намират реализация в областта на тяхната подготовка и да допринасят за устойчивостта и конкурентоспособността на българската икономика.

През изминалите 25 години Факултетът не само че показа устойчиво развитие, но и се наложи като водеща образователна институция в областта на аграрната икономика, туризма, регионалното развитие и съвременните бизнес науки – маркетинг и електронна търговия с аграрни продукти, финансов мениджмънт и счетоводство, биоикономика и др. 

Непрекъснато подобряващата се материална база на Университета, професионалното равнище на преподавателите, интеграцията на учебния процес с научните изследвания, стотиците национални и международни проекти, в които участват студенти, докторанти и преподаватели, включването на експерти и представители на бизнеса в обучението, както и възможностите за частично обучение в най-престижните Европейски университети поддържат и повишават качеството на учебния процес и научноизследователската работа във Факултета. 

Факултетът по икономика е съставен от следните катедри: Икономика; Мениджмънт и маркетинг; Математика и информатика; Туризъм.

Факултетът разполага с 40 души академичен състав, от които 4 професори и 18 доценти. Административно работата се подпомага от петима експерти. 

Бакалавърски програми:
• Аграрна икономика
• Бизнес икономика
• Аграрен туризъм
• Икономика и управление на регионалното развитие
• Биоикономика (разработва се за 2021-2022 г.).

Магистърски програми:
• Финансов мениджмънт и счетоводство
• Управление на туризма
• Аграрен маркетинг
• Електронна търговия
• Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони.

Докторски програми, акредитирани във Факултета по икономика:
• Икономика и управление
• Организация и управление на производството.

Всички студенти и докторанти имат възможност за частично обучение (1 или 2 семестъра) с финансова подкрепа по програма Еразъм+ в над 50 от най-престижните университети в Европа. При завършване получават Европейско дипломно приложение. 

Освен с цел обучение, студентите могат да осъществяват и мобилност с цел практика, за което освен финансиране по програма Еразъм+, получават и допълнително заплащане от компаниите, в които практикуват.
Всички специалности и програми са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация. Дипломите са признати в Европейския съюз и по света.