Факултет по икономика

Факултетът по икономика е създаден през 1995 г. с цел да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на аграрната икономика, туризма и регионалното управление. Чрез поддържането на качествено теоретично и практическо обучение се създават подготвени кадри с нужния професионализъм и капацитет, съответстващ на потребностите на трудовия пазар. 

Структурно факултетът е съставен от пет катедри: Икономика; Мениджмънт и маркетинг; Туризъм; Математика, информатика и физика.

Обучението се осъществява от 47 преподаватели, от които: 8 професори, 18 доценти, 21 асистенти. От тях 38 са доктори. Работата на академичния състав се подпомага от 10 експерти.

Бакалавърски програми, застъпени във Факултета:

  • Аграрна икономика – редовна и задочна форма;
  • Бизнес икономика – редовна и задочна форма;
  • Аграрен туризъм – редовна и задочна форма;
  • Управление на регионалното развитие – редовна и задочна форма;

В последните 5 години са обучавани общо 20 докторанти, от които 15 са защитили ОНС „доктор“ по научните специалности „Икономика и управление” и “Организация и управление на производството”.

Във Факултета са се подготвяли чуждестранни студенти от Холандия, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Казахстан, Молдова, Македония, Гърция, Турция и Китай.

От основаването на Факултета до сега са завършили над 4200 студенти, от които по специалност Аграрна икономика – 3000, Аграрен туризъм – 1050 и Управление на регионалното развитие – 200.