Биоикономика

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Бакалаври

Обучението е в съответствие с изискванията за образователно-квалификационната степен (ОКС) “Бакалавър” (4 г.) и “Магистър” (1-1,5 г.) - редовно и задочно обучение. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователно-научната степен “Доктор”.

Учебните планове и програми осигуряват високо качество на обучение, съвременни знания и практически умения, които гарантират сигурна реализация на Европейския пазар за висше образование.

Специалността е акредитиране от Националната агенция по оценяване и акредитация.

В процеса на обучение студентите получават солидна подготовка по фундаментални икономически дисциплини, професионални знания по мениджмънт и маркетинг, специфични отраслови икономически знания; управление на ресурсите и технологии на производство; планиране, анализ и прогнозиране на производствена дейност на стопански организации; европейска аграрна политика, компютърни мрежи и информационни системи; работа с информационни и експертни системи; разработване на бизнес планове и управление на проекти.

Студентите – бакалаври, магистри и докторанти, могат да провеждат теоретично и практическо обучение според техните желания и професионални интереси по европейската програма „Еразъм”, както и по други международни проекти и програми.

Професионална реализация

Завършилите специалността Аграрна икономика успешно се реализират като:

  • Икономисти в земеделски стопанства и кооперации, търговски дружества, кредитни институции и банки, публична, държавна и общинска администрация, сдружения и неправителствени организации;
  • Мениджъри на низово, средно и висше ниво на управление на аграрния бизнес;
  • Организатори на производството, маркетинга, финансово-счетоводната, материално-техническата, търговската и логистичната дейност на стопанските организации;
  • Консултанти и експерти в държавния и в частния сектор;
  • Консултанти по разработване и управление на европейски, национални и регионални проекти и програми в сферата на аграрния бизнес;
  • Научни сътрудници и преподаватели в средните и висшите училища.

Учебни планове

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение