Бизнес икономика

 • Форма на обучение Редовно
 • Степени на обучение Бакалаври

Специалността Бизнес икономика осигурява подготовката на  универсални, висококвалифицирани  икономисти  за  различни бизнес  структури  в  селските  райони.  В  най-голяма  степен  тя  е адаптирана и хармонизирана с динамичното развитие на аграрния, туристическия,  търговския и  преработвателния сектор.  Тази специалност е привлекателна както с това, че формира нужната база от знания и практически умения за предприемане на начални стъпки по създаване и организиране на собствен бизнес, така и за бързото и успешно  включване  в  управлението  на  разнообразни  бизнес структури.

По време на обучението си студентите получават знания и практически умения по:

 • предприемачество,
 • икономика,
 • организация и управление на предприятието;
 • управление на човешките ресурси,
 • иновационна и инвестиционна политика и пазарно поведение на бизнес  организациите; 
 • разработване  на  бизнес  проекти  и  бизнес стратегии за предприятията в аграрния, в преработвателния сектор и в туризма;
 • организация и управление на малки и средни бизнес структури;
 • управленска  отчетност;
 • информационни  и  интернет технологии;
 • управление  на  портфейли; 
 • инвестиционен  риск, застрахователна и кредитна политика и др.

Задълбочената  теоретико-практическа  подготовка  на студентите е гаранция за успешното им реализиране като:

 • Предприемачи,  мениджъри  и  специалисти  в  сферата  на бизнеса;
 • Организатори на производството;
 • Икономисти  в  сферата  на  управлението  на  човешките ресурси;
 • Специалисти в логистичния мениджмънт;
 • Експерти в консултантски къщи;
 • Преподаватели, научни работници и др.

Разностранните и солидни икономически знания позволяват на  завършилите  специалността  да  работят  успешно  и  в  други сектори на националното ни стопанство.