Икономика и управление (селско стопанство) - ОНС доктор

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Докторанти

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Целта на докторската програма е да подготвя специалисти в областта на икономиката и управлението на селското стопанство, да създава кадри с изследователски и преподавателски потенциал, посредством което да обезпечава устойчивото развитие на аграрния бизнес, на научните и образователните институции в страната и ЕС.

Обучението по докторската програма е уникално за страната, не само от гледна точка на материалната база на АУ-Пловдив, включваща пълен набор от земеделска техника, учебно-опитни полета (над 2000 дка.), животновъдни стопанства, Агроекологичен център, Акредитиран лабораторен комплекс, Демонстрационен център за електронна търговия, но и поради осигурената мрежа от партньорски институции и фирми от практиката (над 100), в които докторантите провеждат част от своите изследвания.

Аграрният университет – Пловдив е водеща организация по Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика“, по много национални и международни проекти, което дава възможност на докторантите да провеждат качествени научни изследвания, осигурява им достъп до богата емпирична информация, необходима за техните анализи, предлага им условия за обмяна на опит и добри практики с партньори от Европа и от света.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРИДОБИЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”

Тенденциите в човешката популация, климата, глобализацията, и биологичното разнообразие създават предизвикателства пред селското стопанство за обезпечаването на обществата с все повече храни и суровини с все по-малко ресурси. Гарантирането на устойчиво аграрно развитие се обляга на знанията, опитът и добрите практики от миналото, но се базира и на възможностите, които дават научните изследвания, иновациите, новите технологии.

Съвременното развитие на земеделието и селските райони в България и в ЕС се обуславя от наличието на квалифицирани икономисти с функционални и отраслови познания, способни да организират и управляват стопански предприятия, да ръководят административни институции, да анализират социално-икономическата конюнктура и предлагат производствени и институционални решения, да провеждат научно-теоретични, методологични и практико-приложни изследвания, да преподават, образоват и консултират.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучението, комбиниращо икономически, социални, хуманитарни, аграрни, технологични и природни науки, както и практическа подготовка, гарантира на докторантите придобиването и усъвършенстването на знания, умения, опит, професионални и личностни компетентности, критично и аналитично мислене, способност за разрешаване на икономически проблеми и казуси, новаторство и предприемчивост.

А. Знания

 • теоретични, методологични и практикоприложни знания по икономика и управление на селското стопанство;
 • за потенциала, състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на съвременните организационни форми на аграрния бизнес;
 • за ролята на природния, човешкия, материалния и социалния капитал за устойчивото развитие на земеделието и селските райони;
 • за конвенционалните и иновативни аграрни производствени системи и маркетингови стратегии;
 • за новите технологии и иновации в селското стопанство и аграрния бизнес;
 • за ефективното функциониране на аграрните предприятия в реална и конкурентна среда;
 • за възможностите и условията на националните и европейските фондове и програми за подкрепа на земеделието и селските райони;
 • за европейската аграрна политика и специфичното й приложение в България;
 • за спецификата и методите на научното изследване в областта на аграрната икономика и управление;
 • за особеностите на преподаването по икономика и управление на селското стопанство;

Б. Умения

 • за организиране и провеждане на научни изследвания, анализ на резултатите и предлагане на обосновани решения и оптимизационни модели;
 • за търсене, извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на информация от централизирани и децентрализирани източници, анкетни проучвания и електронни бази данни;
 • да изготвят научни доклади и публикации, в които адекватно да интерпретират получените резултати;
 • да демонстрират пред заинтересована аудитория резултати и анализи от научни изследвания, както и решения на съществуващи проблеми;
 • да създават, ръководят и контролират експертни групи, екипи и организации;
 • да следят параметрите на бизнес средата, да планират производствените процеси, адаптирайки се към институционалната и пазарна динамика;
 • да учат, да работят и да се усъвършенстват през целия си живот;
 • да прилагат технологични, управленски и маркетингови иновации в практиката;
 • да разработват, внедряват и управляват изследователски и инвестиционни проекти в областта на земеделието и развитието на селските райони;
 • да консултират земеделски производители, административни служби, банки и др.;

В. Лични и професионални компетентности

В.1. Самостоятелност и отговорност

 • да открива актуални проблеми в научната област и практиката, въз основа на което да планира, организира и провежда самостоятелни проучвания;
 • концептуално и абстрактно мислене;
 • отговорност, предприемчивост, интелектуална гъвкавост, взискателност и коректност в бизнеса или научните изследвания;
  самооценка и самокритика на работата и получените резултати;
 • адаптивност и гъвкавост към динамиката на външната среда, бизнес процесите, технологиите и иновациите;
 • лидерство при формирането и ръководенето на екипи и при концептуализирането, разработването и изпълнението на проекти;
 • дефиниране и обосноваване на иновативни политики и инструменти в областта на икономиката и управлението на селското стопанство;

В.2. Компетентности за учене 

 • системна и задълбочена самооценка на придобитите познания и идентифициране на липсващите;
 • засилен интерес към заобикалящия свят и желание за непрекъснато разширяване на собствения мироглед с нови знания и разбирания;
 • способност да извлича информация от различни източници, да я анализира, синтезира и подбира;
 • да прави критичен преглед на съществуващите научни концепции, да ги адаптира към актуалната ситуация или да дефинира иновативни решения на конкретни проблеми;

В.3. Комуникативни и социални компетентности 

 • концентрация и професионален подход при търсенето на данни и проучване мненията на заинтересованите страни;
 • спокойствие при говорене пред публика и увереност при презентирането на научни резултати, бизнес концепции и политики;
 • работа в екип; 
 • ефективно водене на преговори, дискутиране, аргументиране и защита на собствените тези; 
 • търговски умения;
 • успешно организиране изпълнение и контрол на проекти;
 • професионално общуване на поне един чужд език;

В.4. Професионални компетентности

 • да преподават на ученици, студенти и курсисти в областта на икономиката и управлението на селското стопанство;
 • да обосновават, организират и провеждат сложни научни изследвания;
 • да създават устойчиви производствени и институционални модели и успешно да ги внедряват в практиката;
 • да идентифицират и решават комплексни научни или практически проблеми чрез интегрирането на конвенционални и иновативни методи и инструменти, в условията на динамична среда;
 • да проектират, изграждат и управляват сложни производствени структури в селското стопанство и аграрния бизнес;
 • да създават или променят политики и да адаптират инструментариуми за въздействие върху селското стопанство и селските райони, гарантирайки тяхното устойчиво развитие и конкурентоспособност, в условията на глобализация климатични промени;

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилите ОНС Доктор по Икономика и управление (селско стопанство) от Аграрен университет – Пловдив могат успешно да се реализират:

 • като университетски преподаватели;
 • като изследователи в научни институти и организации;
 • като мениджъри на високо равнище в предприятия, кооперации, холдинги, търговски дружества /регионални, национални и международни/;
 • в структурите на държавната администрация – Министерството на земеделието и храните, Националната служба за съвети в земеделието и др.;
 • в управлението на регионалните служби, съвети и агенции;
 • в Националната агенция по приходите;
 • като консултанти при разработване на бизнес проекти и инвестиционни стратегии;
 • като експерти на високо ниво в банкови и застрахователни компании;