МК "Електронна търговия"

  • Форма на обучение Редовно, Задочно, Дистанционно
  • Степени на обучение Магистри

Електронната търговията играе все по-важна роля в нашето ежедневие. Търговските взаимоотношения в регионален, национален и световен мащаб все повече се дефинират от необятните възможности на дигиталните технологии. За модерните хора в забързаното и динамично ежедневие пазаруването на стоки и услуги е по-удобно, по-бързо и по-евтино през интернет.

Целта на магистърската програма „Електронна търговия“ в АУ-Пловдив е да подготвя специалисти, които успешно да създават, управляват или консултират web-базирани бизнес структури и организации. 

Комплексният характер на учебния план с включените в него икономически, социални, правни и технологични дисциплини и практическото обучение осигурява на студентите необходимите знания и умения за професионална реализация и способност за адаптация към динамиката в производствената, търговската и институционалната среда и в условията на глобализация.

В курса по електронна търговия студентите ще изучават и практикуват създаване, развитие и управление на онлайн магазини. Ще се запознаят с особеностите на финансово-паричните трансакции, търговската логистика,  със спецификите на най-популярните платформи за онлайн търговия, бизнес и електронни разплащания.

Базовите и профилиращите учебни дисциплини, формиращи съвременните знания, умения и компетенции на магистрите по електронна търговия се извеждат от преподаватели с натрупан опит и специалисти от практиката.

Практическите занятия се извеждат в Демонстрационния център за електронна търговия към Аграрен университет – Пловдив, изграден по „Проект 17+1“.

Обучението на студентите от специалността се осъществява в редовна и задочна форма, както на български език, така и на английски. 

Продължителността на курса е съобразена с бакалавърската подготовка на студентите и е както следва:

  • завършили същата област на висше (3.0 Социални, стопански и правни науки) и същото професионално направление (3.8 Икономика) – 2 семестъра;
  • завършили същата област на висше (3.0 Социални, стопански и правни науки), но друго професионално направление, както и завършили друга област на висше образование – 3 семестъра;
  • завършили степен „Професионален бакалавър“ – 4 семестъра.