МК „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони”

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Магистри

Магистърският курс „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони” има за цел да подготви специалисти аграрикономисти, способни успешно да работят в новата институционална среда, в която се развиват аграрния отрасъл и селските райони на страната, след нейното членство в Европейския съюз. 

Комплексният характер на учебния план с включените в него икономически, социални, правни и технологични дисциплини, осигурява на студентите необходимите знания и умения за постигането на поставената цел.

Студентите завършили магистърската програма „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони” ще притежават необходимите знания за успешна реализация, както в държавния и обществен, така и в частния сектор. Равнището на тяхната подготовка им осигурява необходимите професионални умения и гъвкавост и им позволява бързо да се приспособяват към развиващата се институционална среда.