MK „Управление на туризма“

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Магистри

Обучението в магистърския курс формира знания и умения за планиране, ръководене и координиране на туристическите дейности, научни изследвания в областта на туризма, консултантска дейност, управление на туристическите организации и ресурси.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ

 • Придобиване на специализирани знания и умения за управление на туризма на Национално и Регионално ниво. Целта е да се подготвят специалисти с компетенции в управлението на туризма и устойчивото развитие на туристическите дейности и процеси.
 • Да се даде профилираща подготовка по организация на хотелиерската и ресторантъорската дейност, управленските аспекти на специализираните форми на туризъм, стратегическо управление на туристическите организации и предприятия.
 • Задълбочаване и разширяване на знанията от фундаменталните науки и от отрасловите науки за туризма.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ

Завършилите магистърския курс по „Управление на туризма“ придобиват знания и умения в областта на:

 • информационни технологии прилагани в туризма.
 • управлението на специализираните форми на туризъм.
 • планиране и анализ на икономическите и социалните ефекти и ефективност от туристическите дейности на  организациите.
 • организиране и управление на дейността на видовете туристически обекти и техния продукт. 
 • умения, необходими за разработване на обществени проекти в областта на управлението и устойчивото развитие на туристическите дестинации.
  управление на качеството и дизайна на туристическия продукт и културата на туристическото обслужване в публични и частни организации в туризма.
 • умения за разработване на бизнес планове и бизнес проекти в областта на туристическият маркетинг, хотелиерството, управлението на туристическа дестинация, устойчивото развитие на туризма, управление на качеството в туризма, и т.н.
 • усвояване на знания и умения за участие в дейността на частни и публични организации, опериращи в сферата на туризма и свързаните с него индустрии (сектори).

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърския курс по „Управление на туризма“ могат да се реализират както в частния, така и в публичния сектор:

 • като предприемачи, мениджъри, експерти и консултанти в управлението на туристическите дейности.
 • като експерти в общините и областните управи, като участват при обсъждане и разработване на стратегии и планове за развитието на общините, респективно и за устойчиво развитие на туризма.
 • като ръководители или експерти при разработване на проекти по управление на туризма на национално или регионално ниво.
 • като експерти при решаване проблеми на туризма и като ръководители на стопански субекти от туризма.
 • като експерти в Министерства и ведомства, които имат компетенции по отношение на туризма.
 • в Съвети по туризъм и други професионални формирования.
 • в Неправителствени институции, свързани с туризма.
 • в учебни заведения и научно-изследователски институти и други.