Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) - ОНС доктор

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Докторанти

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Целта на докторската програма е да подготви висококвалифицирани специалисти със солидни специализирани знания относно управлението на производството в аграрния сектор, които да интегрират теоретичните знания с прилагане на съвременни научни концепции и модели. Програмата отговоря на потребностите на аграрния сектор от професионалисти, способни да решават сложни управленски проблеми в условия на стопански риск.

Задачите, които си поставя докторската програма Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) са да подготви специалисти способни да:

 • разпознават добрите практики в управлението на ресурсите;
 • извършват ефективен анализ на състоянието на производствените структури;
 • разработват модели за управление;
 • провеждат самостоятелно изследване на конкретен управленски проблем.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРИДОБИЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”

Приложеният подход на интеграция и специализация покрива широк спектър от предназначение на придобилите образователната и научна степен „доктор”: стратегически мениджмънт, лидерство, организационно поведение, управление на човешките ресурси, управление на маркетинга, управление на проекти, управление на риска и промяната, управление на бизнес инвестициите.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

А. Знания

 • притежават и използват специализирани и систематизирани знания в областта на управлението на аграрното производство, за извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи;
 • владеят методите на научните изследвания в областта на мениджмънта;
 • притежават знания за аграрния сектор, необходими за извършване на оригинални изследвания;
 • демонстрират знания и разбиране на проблемите не само в областта, но и в близки научни области – социални, технически, технологични, природни.

Б. Умения

 • притежават умения да създават и да ръководят мрежи или екипи, ангажирани в аграрното производство;
 • умеят да извличат, синтезират, обработват и оценяват информация от различни източници, относно организацията и управлението на производството;
 • владеят методи и средства да предвиждат промените и проблемите при управление на аграрния бизнес;
 • умеят да прилагат иновативни модели и подходи при организация и управление на аграрното производство.

В. Лични и професионални компетентности

В.1. Самостоятелност и отговорност

 • създават и интерпретират нови знания в аграрния бизнес въз основа на собствени изследвания;
 • демонстрират умения да разширяват обхвата на досега познатата научна област и преценяват необходимостта от актуални публикации, свързани с организацията и управлението на производството в аграрния сектор;
 • могат да съставят, проектират и адаптират съвременен изследователски процес в управленската дейност на аграрния бизнес;

В.2. Компетентности за учене

показват капацитет за систематично придобиване и разбиране на знания от съвременните научни постижения в областта на организацията и управелнието на аграрното производство.

В.3. Комуникативни и социални компетентности

 • проявяват висока лична отговорност и самостоятелна инициативност в професионалната област;
 • формулират и излагат ясно и разбираемо изследователски проблеми пред специалисти;
 • проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с изследователи от близки научни области – социални, технически, технологични, природни;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.

В.4. Професионални компетентности

 • детайлно разбират техники за прилагане на научни изследвания в аграрната област;
 • извършват информирани преценки по сложни управленски въпроси в нови или непознати условия в аграрния бизнес;
 • представят заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и неспециалисти;

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешно завършилите докторската програма „Организация и управление на производството” могат да се реализират успешно като мениджъри, експерти и консултанти в различни бизнес организации и държавни управленски структури. Те могат да осъществяват преподавателска и научноизследователска дейност в областта на организацията и управлението на производството.