Управление на регионалното развитие

 • Форма на обучение Редовно
 • Степени на обучение Бакалаври

Обучението  в  специалност Управление  на  регионалното развитие осигурява широкопрофилна и специализирана подготовка в областта на управлението на регионалното развитие.

 Студентите получават  теоретични  знания  по  фундаменталните  икономически дисциплини,  а  специализираната  подготовка  е  насочена  към изучаване на:

 • принципите на регионалното развитие и регионалните политики на ЕС;
 • административно териториалното устройство на Република  България; 
 • стратегиите,  целите и  приоритетите за регионално  развитие;
 • регионалната  икономика  и  конкурентоспособност на регионите;
 • условията за балансирано и устойчиво развитие на районите и др.

Дипломиралите се  студенти  получават  професионалната квалификация "Мениджър по регионално развитие" и биха могли да се реализират успешно като:

 • Мениджъри  и  експерти  за  управление  в  областни  и общински администрации;
 • Ръководители  и  експерти  в  държавната,  регионалната и местната администрация, както и в консултантски компании;
 • Консултанти  в  агенции,  сдружения  и  неправителствени организации;
 • Експерти в държавния и в частния сектор;
 • Консултанти  по  разработване  и  управление  на международни и национални програми и проекти;
 • Преподаватели  в  училища,  университети,  научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, агенции за проучване на общественото мнение и др.