Факултет по лозаро-градинарство

Факултетът по лозаро-градинарство е един от двата факултета, разкрити при основаването на Аграрния университет през 1950 г. От създаването си досега той е единствен по рода си в България и в Югоизточна Европа. 

Специалностите от професионално направление Растениевъдство - Агрономство (Лозаро-градинарство), Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) и Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) са на първо място в Рейтинговата система на България и са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високата оценка 9,74 (по десетобалната система). 

Оценката на професионално направление Общо инженерство е 9.08.

Учебният процес е в съответствие с държавните изисквания– Наредба № 21 от 30.10.2004 г. за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Учебните планове и програми отговарят на европейските изисквания за агрономическо образование и са съобразени с потребностите на земеделската наука и практика, което дава възможност за признаване на дипломите в чужбина.

За студентите от Факултета по лозаро-градинарство е осигурена възможност да проведат част от обучението си в сродни аграрни университети в Европа, а също така и летни практики и стажове в чужбина.

1. Агрономство (Лозаро-градинарство) – редовно и задочно обучение

Професионална реализация:

 • Експерти, специалисти, консултанти и ръководители в системата на МЗХ и неговите структури.
 • Експерти, специалисти, консултанти в областната и общинската администрация, ведомства и организации, които консултират, ръководят или контролират различни дейности в земеделието.
 • Агрономи технолози в семейни и фамилни стопанства и експерти във фирми, сдружения и браншови организации.
 • Представители, консултанти и експерти на наши и чуждестранни фирми производителки на растениевъдна продукция, торове, препарати, семена и земеделска техника.
 • Преподаватели и специалисти в средните и висшите училища и университети.
 • Специалисти и научни работници в научни институции и лаборатории.

2. Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) – редовно обучение

Професионална реализация:

 • Експерти, специалисти, консултанти в администрацията на ведомства и организации, които консултират, ръководят или контролират различни дейности в земеделието в страните с тропичен, субтропичен и преходно-континентален климат;
 • Агрономи технолози в семейни и фамилни стопанства и експерти във фирми, сдружения и браншови организации в регионите с тропичен, субтропичен и преходно-континентален климат;
 • Представители, консултанти и експерти на фирми производителки на растениевъдна продукция, торове, препарати, семена и земеделска техника;
 • Ръководители, технолози и консултанти във фирми, кооперации и сдружения за преработка, окачествяване и търговия със земеделска продукция;
 • Научни и преподавателски кадри и др.

3. Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) – редовно обучение

Професионална реализация:

 • Ръководители, организатори, технолози и консултанти при производството на цветя, декоративни дървета и храсти;
 • Ръководители, организатори, технолози и консултанти при стопанисване на паркове и градини;
 • Ръководители и консултанти в държавни и обществени организации за научно обслужване в земеделието;
 • Преподаватели и специалисти в средните и висшите училища и университети;
 • Специалисти и научни работници в научни институции и лаборатории.

4. Аграрно инженерство – редовно и задочно обучение

Професионална реализация:

 • Експерти в областта на държавната администрация (в службите по земеделие на национално, областно и общинско ниво);
 • Експерти по прецизно земеделие;
 • Консултанти по подбиране на земеделска техника и технологии в селското стопанство;
 • Експерти и консултанти при воденето на документация на земеделски ферми за получаване на субсидии;
 • Ръководители в областта на земеделието;
 • Представители на фирми и организации, търгуващи със земеделска техника;
 • Научни и преподавателски кадри.