Факултет по лозаро-градинарство

Факултетът по лозаро-градинарство е създаден при обособяването на Аграрния университет като самостоятелно висше училище през 1950 г. Той е единствен по рода си в България и Югоизточна Европа. 

През своето 70-годишно съществуване се е наложил като авторитетна и неделима част от Аграрния университет със свой специфичен и уникален облик.

Във факултета функционират катедри по Лозарство и овощарство, Градинарство, Мелиорации, земеустройство и агрофизика и Механизация на земеделието.

Учебната и научната работа на факултета се осъществява от 49 души академичен персонал, от които 4 професори, 20 доценти, 14 главни асистенти, 1 асистент. От тях 1 е с научна степен „доктор на науките“ и 37 с образователната и научна степен „доктор“. Работата на академичния персонал се подпомага от 10 служители, експерти и специалисти.

Обучението в степен „бакалавър“ се извършва по следните специалности: 

 • Агрономство (Лозаро-градинарство)
 • Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)
 • Аграрно инженерство
 • Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване).

От основаването на факултета са дипломирани над 10 000 студенти в специалност Лозаро-градинарство, над 2000 студенти в специалност Агрономство (Тропично и субтропично земеделие), над 400 студенти в специалност Аграрно инженерство. Броят на обучените студенти в най-новата специалност Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) е 166 студенти. 

Обучението в степен „магистър“ се извършва в две области на висшето образование:

 • Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление Растениевъдство:
  • Декоративни растения и ландшафтен дизайн 
  • Лозарство с основи на винарството
  • Овощарство – производство и управление на продукцията
  • Производство на посевен и посадъчен материал;
 • Технически науки, професионално направление, Общо инженерство:
  • Земеделска техника.

Факултетът по лозаро-градинарство извършва обучение и в образователната и научна степен „доктор“ в професионални направления „Растениевъдство“ и „Общо инженерство“. 

През своето съществуване факултетът е подготвил над 70 български и чуждестранни докторанти. Негови възпитаници работят в 16 страни на четири континента: в Европа (Гърция, Кипър, Полша, Словакия); Африка (Бенин, Египет, Гвинея, Нигерия, Етиопия, Сирия, Судан); Азия (Бангладеш, Йемен, Ирак); Америка (Куба, Уругвай).

Катедрените колективи разполагат с модерни научни и експериментални лаборатории и съвременни учебно-опитни бази, в които се отглеждат различни овощни видове и над 300 сорта лози. В овощните градини и лозята към факултета се извеждат учебни занятия и многогодишни опити за изучаване на подложки и нови сортове при различни овощни видове и лози, както и изпитване на технологии за отглеждане на трайни култури и зеленчуци във връзка със съвременното изискване за минимализиране използването на пестициди. 

Експерименталната винарска изба е една от малкото в Европа и света университетски винарни и единствена в България за микровинификация с експериментален характер. Винарската изба дава възможност за добиване на знания и умения в производството на различни типове вина.

Големият опит и упоритата работа на поколения преподаватели във Факултета по лозаро-градинарство са създали отлични условия за пълноценна теоретична и практическа подготовка на студенти, магистри и докторанти, което в съчетание с добрите битови условия и възможностите за работа у нас и в чужбина прави Факултета атрактивен за младите хора.