Специалности

Аграрно инженерство

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за образователно-квалификационната степен бакалавър с продължителност на обучението 4 години, за магистърска степен с ...

Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)

Целта на бакалавърския курс Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на промишленото производство на декоративни растения (цветя,  дървета  и  храсти).  Необходимостта  от  ...

Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство)

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. За бакалавър продължителността на обучението е 4 годин ...

МК Поливни технологии в земеделието

Целта на обучението в магистърски курс "Поливни технологии в земеделието" е подготовка на високо квалифицирани кадри за нуждите на държавни, обществени и частни фирми работещи в аграрния сектор, тясно специализирани в областта на поливното земеделие.

МК Производство на плодове и следберитбени технологии - Съвместна магистратура с УХТ

Магистърският курс „ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И СЛЕДБЕРИТБЕНИ ТЕХНОЛОГИИ" има за цел да подготвя агрономи и технолози от хранителната индустрия с по-висока квалификация, знания и умения в областта на производството на плодове и  тяхното съхранение и преработка.

МК "Овощарство - производство и управление на продукцията"

Магистърският  курс „Овощарство - производство  и  управление  на продукцията “ има за цел да подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на овощарството. За постигане на целта в Магистърския курс са поставени следните задачи:

...

МК „Декоративни растения и ландшафтен дизайн”

Целта на магистърската специалност е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на ланшафтни обекти.

На базата на придобитите в бакалавърския курс знания по цветарството и декоративната ...

МК "Земеделска техника"

Целта на Магистърския курс „Земеделска техника“ е да се получи задълбочена фундаментална и специализирана подготовка в областта на проектирането на земеделска техника, теория на специализирана прибираща техника и техника за усвояване на ВЕИ, статистически методи за контрол и ...

МК " Лозарство с основи на винарството"

Магистърският  курс „Лозарство с основи на винарство“ има за цел да подготвя агрономи, както и специалисти от други професионални направления и други области на висшето образование с по-висока квалификация, знания и умения в областта на лозаро-винарското производство. За ...