Специалности

Аграрно инженерство

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за образователно-квалификационната степен бакалавър с продължителност на обучението 4 години, за магистърска степен с ...

Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)

Целта на бакалавърския курс Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на промишленото производство на декоративни растения (цветя,  дървета  и  храсти).  Необходимостта  от  ...

Агрономство (Лозаро-градинарство)

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. За бакалавър продължителността на обучението е 4 годин ...

Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за образователната степен бакалавър с продължителност на обучението 4 години. Броят на местата се определя всяка годи ...

МК "Земеделска техника"

Целта на Магистърския курс „Земеделска техника“ е да се получи задълбочена фундаментална и специализирана подготовка в областта на проектирането на земеделска техника, теория на специализирана прибираща техника и техника за усвояване на ВЕИ, статистически методи за контрол и ...

МК " Лозарство с основи на винарството"

Магистърският  курс „Лозарство с основи на винарство“ има за цел да подготвя агрономи, както и специалисти от други професионални направления и други области на висшето образование с по-висока квалификация, знания и умения в областта на лозаро-винарското производство. За ...