Аграрно инженерство

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Бакалаври

Форми на обучение

 • Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за образователно-квалификационната степен бакалавър с продължителност на обучението 4 години, за магистърска степен със срок на обучение 1-1,5 години и за докторска степен със срок на обучение 3–4 години, редовно или задочно.

Прием на студенти в специалността аграрно инженерство

Ежегодно се приемат студенти за ОКС бакалавър.

Завършилите образователно-квалификационната степен “Бакалавър”:

Съчетават познанията на агронома за земеделските култури, за технологиите за производство и за ефективно използване на земеделската техника.
Консултират, ръководят, организират и контролират управлението на земеделската техника в селскостопанското производството.

Професионална реализация:

 • Ръководители на производствения процес в земеделско предприятие;
 • Организатори на производствения процес в предприятия за следприбираща обработка на земеделската продукция;
 • Организатори по производствена експлоатация в предприятия за механизирано обслужване на селскостопанското производство;
 • Ръководители на земеделска ферма.
 • Ръководители и консултанти в държавни и обществени организации за научно обслужване на земеделието;
 • Научни и преподавателски кадри и др.

Приемането на студенти за обучение за магистърска степен се извършва чрез конкурс по документи.

Кандидатстването за докторска степен е чрез конкурсни изпити – по съответната научна специалност и чужд език по избор.

Учебни планове

Редовна форма на обучение

 • Учебна 2018-2019 година
 • Учебна 2017-2018 година
 • Учебна 2016-2017 година
 • Учебна 2015-2016 година

Задочна форма на обучение

 • Учебна 2018-2019 година
 • Учебна 2017-2018 година
 • Учебна 2016-2017 година
 • Учебна 2015-2016 година
 • Учебна 2014-2015 година