Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Бакалаври

Целта на бакалавърския курс Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на промишленото производство на декоративни растения (цветя,  дървета  и  храсти).  Необходимостта  от  такъв  курс  на обучение е продиктувана от разрастващия се пазар на декоративни растения и навременното обезпечаване с подготвени специалисти. 

На  базата  на  придобитите  знания  в  областта  на  цветарството  и  дендрологията студентите ще се запознаят и с основни принципи на паркоустройството  и  използване  на  растенията  като  градивен материал в озеленяването. Курсът дава основата на задълбочени агротехнически, агроекологични, растителнозащитни, селекционни и  икономически  познания,  както  и  възможност  за  усвояване  на съвременни  методи  и  средства  за  управление  и  в  областта  на ззеленчукопроизводството,  лозарството и овощарството.  
 
Професионална реализация:

  • Ръководители, организатори, технолози и консултанти при производството на цветя, декоративни дървета и храсти;
  • Ръководители, организатори, технолози и консултанти при стопанисване на паркове и градини;
  • Ръководители и консултанти в държавни и обществени организации за научно обслужване в земеделието;
  • Преподаватели и специалисти в средните и висшите училища и университети.
  • Специалисти и научни работници в научни институции и лаборатории.