Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство)

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Бакалаври

Форми на обучение

 • Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. За бакалавър продължителността на обучението е 4 години, за магистър – 1-1,5 години.

 • Задочно обучение

Студентите се обучават за образователно-квалификационната степен бакалавър 5 години, след което могат да продължат обучението си за степените магистър и доктор.

Обучението за степента доктор е с продължителност 3-4 години и може да бъде редовно или задочно.

Прием на студенти в специалността агрономство (лозаро-градинарство и биологично производство)

Ежегодно се приемат студенти за трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Броят на местата се определя всяка година.

Завършилите образователно-квалификационната степен “Бакалавър”:

 • Съчетават широка фундаментална агрономическа и научно-приложна подготовка в областта на лозарството, градинарството и овощарството.
 • Консултират, ръководят, организират и контролират производството на плодове и зеленчуци, като прилагат съвременни технологии за получаване на качествена продукция.

Професионална реализация:

 • Ръководители, организатори, технолози и консултанти на производство на плодове, грозде, зеленчуци и цветя във фамилни стопанства, еднолични фирми, кооперации, сдружения;
 • Ръководители, технолози и консултанти във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и търговия със земеделска продукция;
 • Ръководители и консултанти в държавни и обществени организации за научно обслужване на земеделието;
 • Научни и преподавателски кадри и др.

Приемането на студенти за обучение за магистърска степен се извършва чрез конкурс по документи.

Кандидатстването за докторска степен е чрез конкурсни изпити – по съответната научна специалност и чужд език по избор.

Учебни планове

Редовна форма на обучение

 • Учебна 2018-2019 година
 • Учебна 2017-2018 година
 • Учебна 2016-2017 година
 • Учебна 2015-2016 година

Задочна форма на обучение

 • Учебна 2018-2019 година
 • Учебна 2017-2018 година
 • Учебна 2016-2017 година
 • Учебна 2015-2016 година
 • Учебна 2014-2015 година