МК „Декоративни растения и ландшафтен дизайн”

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Магистри

Целта на магистърската специалност е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на ланшафтни обекти.

На базата на придобитите в бакалавърския курс знания по цветарството и декоративната дендрология, студентите ще се запознаят с основни принципи при проектиране, изграждане и поддръжка на малки ландшафтни обекти. Ще бъдат застъпени и дисциплини, свързани с чертане, рисуване, използване на компютърни програми за ландшафтно проектиране. Включени са въпроси за  механизация на процесите, напояване и растителна защита на декоративната растителност. Студентите ще разработват идейни проекти на реално съществуващи ландшафтни обекти, защитени като дипломна работа. 

Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на дипломна работа

Възможности за реализация:  
Завършилите магистърския курс студенти ще се реализират в областта на озеленяването,  като ръководители в декоративни разсадници и градински центрове.