Факултет по растителна защита и агроекология

Факултетът по Растителна защита и агроекология е създаден през 1983 г. и в структурата на Аграрния университет е първият, който получи акредитация през 1998 г.

Студентите се обучават в две специалности :

 • "Растителна защита" – редовно и задочно обучение (на български и английски език),
 • "Екология и опазване на околната среда" - редовно и  задочно обучение. 

През 2013 г. професионалното направление 6.2 „Растителна защита” получи програмни акредитации от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” с оценка 9.61 по десетобалната система, а за обучение в ОНС „Доктор” - 9.71. Срокът за валидност е шест години.

През 2013 г. професионалното направление 4.4 „Науки за земята” получи програмна акредитация от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” с оценка 9.05, а за обучение в ОНС „Доктор” - 9.49. Срокът за валидност е шест години.

Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели - 1 чл. кор. професор, 10 професори, 18 доценти и 12 главни асистенти. От тях 5 са „Доктори на науките”, а 35 имат образователната и научна степен “Доктор”.

Факултетната структура включва 5 катедри:

 • "Ентомология",
 • "Фитопатология",
 • "Агроекология и опазване на околната среда ",
 • "Микробиология и екологични биотехнологии" и
 • "Обща химия".

Обучението се реализира по съвременни учебни планове и програми, хармонизирани с европейските стандарти за степените “Бакалавър” (4 г.) и “Магистър” (1-2 г.). Към факултета са разкрити и функционират 6 магистърски курсове в професионално направление 6.2. Растителна защита и 4 магистърски курсове в професионално направление 4.4. Науки за земята, редовно и задочно обучение за завършили ОКС "Бакалавър" в същото професионално направление (СПН/СОВО), за завършили друго професионално направление в същата област на висшето образование (ДПН/СОВО),  и за завършили други области на висшето образование (ДПН/ДОВО).

Магистърски програми в професионално направление 6.2. Растителна защита:

 • Растителна защита – на български и английски език
 • Plant medicine – на български и английски език
 • Растителна защита в биологичното земеделие 
 • Агроекология и растителна защита
 • Информационни технологии и системи в растителната защита
 • Мениджмънт на растителната защита 

Магистърски програми в професионално направление 4.4. Науки за земята:

 • Екология на селищни системи 
 • Екологичен контрол
 • Устойчиво природоползване и екотуризъм
 • Качество и безопасност на храните – методи за контрол

Учебните планове включват задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини са съобразени с профила на съответните специалности, а избираемите допълват облика на специалностите.

Студентите от факултета имат възможност да провеждат част от обучението си по европейските програми Сократ – Еразъм и Леонардо да Винчи.  Така също за тях се организират  летни практики и стажове в чужбина.

Водещи фирми по растителна защита отпускат ежегодно стипендии за отличен успех и постижения в научно-изследователската работа.

Професионална реализация:

Студентите, завършили специалността "Растителна защита" ще могат да намерят реализация в:

 • Агенцията по безопасност на храните към Министерство на земеделието и храните, Агенция Митници,  областните служби по земеделие, службите за съвети в земеделието;
 • Университети и научни институти в областта на земеделието, земеделски колежи и училища;
 • Представителства на мултинационални компании и местни фирми за РЗ;
 • Частни лаборатории за анализи и регистрация на препарати за растителна защита;
 • Земеделски структури на частния бизнес, свързан с дистрибуторска дейност на растително-защитни продукти, разкриване на агроаптеки, развитие на консултативни звена и др.

Завършилите специалността "Екология и опазване на околната среда" имат възможност за реализация в:

 • експертни комисии към МОСВ експерти към Министерство на земеделието и храните;
 • като еколози в отдел “Екология” към съответните общински служби и райони; 
 • експерти в РИОСВ; 
 • Дирекции „Земеделие”;
 • университети и научно-изследователски институти, консултантски служби, лаборатории и пречиствателни станции, 
 • специалисти – еколози към производствени предприятия от държавния и частен сектор и др.