Факултет по растителна защита и агроекология

Факултетът по растителна защита и агроекология е създаден през 1983 г. Благодарение на богатите традиции и дългогодишния опит на изявени учени Факултетът се е утвърдил като престижен национален образователен и научен център в областта на растителната защита и опазване на околната среда и е достоен партньор на много европейски университети.

Факултетната структура включва следните профилиращи катедри: Ентомология, Фитопатология, Агроекология и опазване на околната среда, Микробиология и екологични биотехнологии, Химия и фитофармация.

Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели: 8 професори, 17 доценти и 14 главни асистенти, от които 2 с научна степен „доктор на науките” и 37 с образователната и научна степен „доктор”. Работата на академичния състав се подпомага от 7 експерти и специалисти.

Във Факултета по растителна защита и агроекология обучението на студентите се осъществява в две професионални направления: 6.2 Растителна защита и 4.4 Науки за земята, които са акредитирани от НАОА с високи оценки.

В образователно-квалификационната степен „бакалавър” обучението се провежда в специалностите: 

 • Растителна защита
 • Екология и опазване на околната среда.

От основаването на Факултета в специалност „Растителна защита“ са завършили и се обучават над 3900 студенти, а в специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 1200 студенти. До 2016 г. във факултета се извършваше обучение в още две специалности: „Агролесовъдни системи и планинско земеделие“ и „Биологично земеделие“, в които са дипломирани съответно 141 и 105 студенти.

Във факултета са се подготвяли и дипломирали и много чуждестранни студенти от различни страни: Гърция, Турция, Виетнам, Кения, Корея, Куба, Северна Македония, Бенин, Бурунди, Никарагуа, Германия, Мексико, Етиопия, Доминиканската република, Конго, Нигерия, Чили, Ирак, Португалия, Сирия, Коста Рика, Молдова, Танзания, Унгария, Полша и Чехия. 

В образователно-квалификационната степен „магистър” Факултетът предлага обучение в следните магистърски програми: 

 • Растителна защита 
 • Plant Medicine  (и на английски език)
 • Мениджмънт на растителната защита
 • Растителна защита в биологичното земеделие
 • Агроекология и растителна защита
 • Информационни системи и технологии в РЗ 
 • Екология на селищни системи
 • Устойчиво природоползване и екологичен туризъм
 • Опазване на биологичното разнообразие 
 • Биологично земеделие.

Mагистърската програма Plant Medicine e разработена в рамките на международен проект с общ учебен план и дипломата се признава в още 11 европейски университета, между които университетите в Бари, Загреб, Атина, Белград и др.

Във Факултета са защитили дисертации над 90 български и чуждестранни докторанти.

Празник на ФАКУЛТЕТА по РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ