Специалности

MK „Растителна защита”

Обучението в Магистърския курс „Растителна защита” има за цел да удовлетвори интереса на специалистите с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от същото и други професионални направления и е в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката.  ...

Екология и опазване на околната среда

Специалността Екология и опазване на околната среда предлага обучение, което е насочено към изграждането на специалисти – еколози. Получените задълбочени познания по необходимите основни екологични дисциплини се допълват и с агрономически, които дават възможност за оценка на ...

Растителна защита

Специалността Растителна защита дава на студентите знания, умения и компетентност в извеждането на борбата  с неприятели, болести и плевели по културните растения.Тя е популярна в Университетите на страните от Европейския съюз като „растителна медицина”. 

...