Екология и опазване на околната среда

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Бакалаври

Специалността Екология и опазване на околната среда предлага обучение, което е насочено към изграждането на специалисти – еколози. Получените задълбочени познания по необходимите основни екологични дисциплини се допълват и с агрономически, които дават възможност за оценка на състоянието на агроекосистемите и тяхното въздействие върху природните екосистеми на фона на специфичните природни климатични условия в нашата страна. Обучението е в редовна и задочна форма.

Основната образователна цел е подготовка на висококвалифицирани специалисти по екология притежаващи познания към природните ресурси и тяхното опазване, селските райони като среда за живеене и производство. Завършилите специалисти ще получат:

Задълбочени познания по профилиращи екологични, агрономически и технологични дисциплини позволяващи по-широки възможности за професионална реализация

Знания и умения за характеризиране на екологичните проблеми на агроекосистемите и тяхното въздействие върху средата;

Много добра подготовка в опазването и ефективното управление на околната среда

Съвременни познания и възможности за адекватно прилагане на законовите и подзаконови нормативни документи, отнасящи се до “Екологично право”, “Екологични оценки и прогнози”, умения за прилагане на принципите за устойчиво развитие, възприети в ЕС и от ЕАОС и  др.;

Профилиращи дисциплини: Екология, Замърсяване, опазване на почвите и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на въздуха, опазване и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на водите, опазване и въздействие върху екосистемите, Биологично разнообразие и биоресурси Екологично законодателство и здравословни и безопасни условия на труд, Технологии за пречистване на флуиди,  Екологичен мониторинг,  Технологии за преработка на твърди отпадъци.

Реализация

Завършилите специалността „Екология и опазване на околната среда” имат възможност за реализация в експертни комисии към

  • МОСВ експерти към Министерство на земеделието и храните;
  • като еколози в отдел “Екология” към съответните общински служби и райони;
  • експерти в РИОСВ;
  • дирекции „Земеделие”;
  • университети и научно-изследователски институти, консултантски служби;
  • лаборатории и пречиствателни станции;
  • специалисти – еколози към производствени предприятия от държавния и частен сектор и др.