MK "Растителна защита"

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Магистри

Магистърската програма дава на студентите знания, умения и компетентност в извеждането на борбата  с неприятели, болести и плевели по културните растения. Тя е популярна в университетите на страните от Европейския съюз като „растителна медицина”. Това я прави изключително актуална, значима и атрактивна. 

Високият интерес към специалност Растителна защита се дължи и на добрата реализация на пазара на труда, която имат завършилите бакалаври и магистри, като експерти в системата на Министерството на земеделието и храните; ръководители, консултанти и експерти в Българската агенция по безопасност на храните в пунктовете и лабораториите по прогноза и сигнализация, фитосанитарен контрол, биологично изпитване на продукти за растителна защита;  собственици и управители на агроаптеки; ръководители, технолози и консултанти във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на земеделски продукти; представители на мултинационални компании и местни фирми за РЗ; научни и преподавателски кадри в университети и научни институти, земеделски колежи и училища; експерти в Агенция Митници, областните служби по земеделие, службите за съвети в земеделието; специалисти в частни лаборатории за анализи и регистрация на препарати за растителна защита, земеделски структури на частния бизнес, свързан с дистрибуторска дейност на растително-защитни продукти.