Растителна защита

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Бакалаври

Специалността Растителна защита дава на студентите знания, умения и компетентност в извеждането на борбата  с неприятели, болести и плевели по културните растения.Тя е популярна в Университетите на страните от Европейския съюз като „растителна медицина”. 

Това я прави изключително актуална, значима и атрактивна. Обучението е в редовна и задочна форма.

Образователните цели са свързани с подготовката на висококвалифицирани кадри отговарящи на потребностите на съвременното земеделие налагани от Европейсктите изисквания за производство на висококачествена и безопасна продукция.

Завършилите специалността Растителна защита ще усвоят:

 • фундаментални теоретични знания и практически умения в областта на основните биологически процеси на агроценозите;
 • Знания и технологични умения за идентифициране на вредителите;
 • Управлението и контрола на болести, неприятели и плевели с използване на съвременни екологосъобразни методи;
 • Умения за организиране и ръководене на растително-защитни звена /лаборатории за анализи, агроаптеки;технологични звена на растително-защитни структури;
 • Качества, умения и способности за работа в екипи и ориентация спрямо пазара на работната сила.

Профилиращите дисциплини за ОКС „Бакалавър” по Растителна защита са 11: Обща и Специална ентомология, Обща и Специална фитопатология, Фитофармация, Биологична растителна защита, Ненасекомни неприятели, Карантина на растенията (Фитосанитарен контрол), Прогноза и сигнализация, Имунитет, Хербология.

Развитието на съвременното общество и глобализацията в движението на стоки и услуги определя по-ясно значението на специалистите по Растителна защита в местните и държавни управленски структури.

Завършилите специалността Растителна защита имат възможност да се реализират в:

 • Агенцията по безопасност на храните към Министерство на земеделието и храните, Агенция Митници, областните служби по земеделие, службите за съвети в земеделието;
 • Университети и научни институти в областта на земеделието,земеделски колежи и училища;
 • Представителства на мултинационални компании и местни фирми за РЗ;
 • Частни лаборатории за анализи и регистрация на препарати за растителна защита;
 • Земеделски структури на частния бизнес, свързан с дистрибуторска дейност на растително-защитни продукти, разкриване на агроаптеки, развитие на консултативни звена и др.