Агроекологичен център

Агроекологичният център на Аграрния университет - Пловдив е създаден през 1989 г. и извежда научноизследователска и образователна дейност за развитие на биологичното земеделие в България.

Агроекологичният център е член на Международната федерация за органично земеделие (IFOAM) от 1993 г. Центърът има богат опит като координатор и партньор в редица европейски международни проекти и програми. Поддържа сътрудничество в областта на биологичното земеделие и опазването на околната среда с водещи австрийски, холандски и италиански университети и консултантски организации.

От 1994 г. функционира и като Демонстрационен център за биологично земеделие, чиято производствена база предоставя възможност за обучение на студенти, преподаватели, фермери и агрономи специалисти в областта на производството на биологична растениевъдна продукция. Получената продукция е сертифицирана от "Балкан Биосерт" ООД (Сертификат за биопродукт № 00226) и се реализира в биологични преработващи предприятия и чрез новата за страната абонаментна система за биохрани.

Като приоритети в работата на Агроекологичния център се развиват следните направления:

  • Образование и научни изследвания в сферата на биологичното земеделие и агроекологията, осъществявано от квалифицирани преподаватели и учени от Аграрния университет - Пловдив, с практическа насоченост чрез използване на възможностите на Демонстрационната ферма.
  • Популяризиране на биологичното и устойчивото земеделие в България в партньорство с Министерството на земеделието и продоволствието и неправителствени екологични организации от страната и чужбина.
  • Консултации на фермери, общини и предприемачи при изготвяне на технически и бизнес планове за преход към биологично производство.
  • Предоставяне на специализирана литература.
  • Участие в национални и международни проекти за биологично земеделие.
  • Помощ на фермери и организации при кандидатстване с проекти по Националната програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.