Агроекологичен център

Агроекологичният център при АУ – Пловдив е създаден през 1989 г. и изпълнява дейности, свързани с организиране и изпълнение на научноизследователски и обучителни програми и проекти в областите биологично земеделие, агроекология и опазване на околната среда. Центърът е член на Международната федерация на движенията за органично земеделие (IFOAM) от 1993 година. Като координатор и партньор в редица национални и европейски проекти си сътрудничи с водещи международни университети, научни центрове и консултантски организации. 

От 1994 г. функционира и Демонстрационен център за биологично земеделие на площ от 100 дка към Учебно-опитната и внедрителска база на АУ, който предоставя възможност за обучение на студенти, преподаватели, фермери и агрономи-специалисти, както и научноизследователска дейност. Растениевъдната продукция е биологично сертифицирана.

Приоритетни направления:

  • Обучение и научни изследвания в сферата на биологичното земеделие и агроекологията.
  • Популяризиране на биологичното и устойчиво земеделие в България в партньорство с МЗХГ, МОН и неправителствени екологични организации от страната и чужбина.
  • Предоставяне на експертна помощ на МЗХГ и МОН чрез участие в работни групи и комисии – напр. в разработване на Национални планове за биологично производство и изпълнение на Техническото задание на МЗХГ „Анализ на влиянието на земеделието върху околната среда и климата“ за изработване на Стратегическия план за развитие на земеделието в България 2021 – 2027 г.
  • Координация на изпълнението на научните задачи по Националната научна програма на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” 2018 – 2022 г.
  • Предоставяне на нагледна демонстрация на методи и агротехники за биологично отглеждане на култури, вкл. изпитване на биологични препарати и торове. Партньорство с национални и международни НПО при извеждане на съвместни инициативи за популяризиране на биологичното производство в България и чужбина (Международната селскостопанска изложба АГРА, Дни на полето и др.).
  • Осигуряване на специализирана литература на студенти, докторанти, земеделски производитеи и специалисти в агросектора.
    Консултиране на фермери, общини и предприемачи при изготвяне на технически и бизнес-планове за биологично производство и при кандидатстване по програми за финансиране.
  • Участие и координация на национални и международни проекти. 
  • Членство в международни и национални мрежи: IFOAM (Международна федерация на движенията за органично земеделие), SCAR (Постоянна комисия за научни изследвания в земеделието на Европейската комисия), Фондация Авалон, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация „Биоселена“, Българска асоциация за растителна защита и др.

За контакти:
Йордан Йорданов
Тел.: +359 88 9135115
E-mail: j.jordanov72@gmail.com