Учебно-информационен център

Учебно-информационният център (УИЦ) е основно структурно звено в Аграрният университет. 

Основна част от дейността на УИЦ е организирането и провеждането на кандидат-студентските кампании - подготовката на графика, приема на документи, провеждането на кандидат-студентските изпити, извършване на класирането на кандидатите и записването им в съответната специалност за обучение в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

УИЦ работи ежедневно с административното ръководство на университета, факултетите, катедрите, специализираните звена, както и с редица външни институции във връзка с организацията и синхронизирането на учебния процес. 

В центъра се изготвя графика за провеждане на учебния процес, седмичния разпис за провеждане на занятията по специалности, курсове, групи и форми на обучение, въз основа на утвърдените от академичния съвет и акредитирани от НАОА учебни планове.

УИЦ, съвместно със Студентски съвет и Финансово-счетоводния отдел, участва в процедурите за утвърждаването на реда, приема на документи и класиранията за отпускането на стипендии на редовните студенти. 

Центърът, в тясно сътрудничество с МОН участва активно в популяризирането и реализирането на редица проекти, като „Студентски стипендии”, „Студентски практики” и др., като се стреми да подпомогне студентите на Аграрен университет в максимално ефективното усвояване на отпуснатите средства при спазване на изискванията и регламентите на финансиращите институции.

Сред основните функции на УИЦ са и процедурите по дипломиране на завършилите Аграрен университет абсолвенти. Част от дейността на центъра е и издаването на Европейско дипломно приложение (на английски език) към дипломите на абсолвентите, с което се улеснява професионалната реализация на завършилите университета не само в България, но така също в Европа и света.
В структурата на УИЦ се включва и отдел „Магистри и докторанти“, който организира, администрира и координира дейностите във връзка с обучението за придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1, каб. 121 и 122
Тел: 032 654 250; 032 654 310