Район

Западна Тракийска низина 

Регионът, в който е разположен лозовият масив, се намира в северната част на Родопската яка 10 километра от Пловдив в покрайнините на село Брестник. Тероарът, около избата на Аграрен университет, е избиран след обстоен анализ на землищата около гр. Пловдив в далечната 1960 г. 

P1020912_600_400.jpg#asset:7218


Почвите, климата, близостта до Родопа планина и Тракийска низина правят района изключително благоприятен за развитието на лозарството. Теренът на лозовия масив е върху алувиално делувиални наноси. Почвите са средно песъкливо-глинести като съдържанието на глина е около 30-40 %. Съдържанието на хумус е относително еднородно. В повърхностните хоризонти то е средно 2.29% и постепенно намалява надолу. Реакцията на почвата (рН(Н2О) е слабо алкална в преобладаващата част от изследваните проби. Общите карбонати са в границите от 9,77 до 17,59%. Механичният състав на почвата обуславя добра водопропускливост, съчетана с добра водозадържаща способност. Общата температурна сума на района е в интервала 3800 – 4000 о. Средногодишната валежна сума за многогодишен период е 515 мм.