Център за биологично изпитване

ЦБИ е създаден с решение на Академичния съвет на АУ от 14.03.2012 г. 

През периода 2012-2014 г. са подготвени всички необходими документи и са осигурени оборудване и обзавеждане, задължителни по Наредба 111 за одобряване на бази за физически и юридически лица.

От януари 2015 г. ЦБИ разполага със Сертификат (№004 от 09.01.2015 г.) за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита на територията на Република България. 

ЦБИ  извършва и редица платени експертизи в областта на растителната защита, като анализи за установяване на здравно състояние на посевен и посадъчен материал, изследване на растителни материали и стоки от растителен произход, на почва, физиологичен статус на вегетиращи растения, идентификация на вредители и др.

Разполага с най-квалифицираните кадри в областта на растителната защита, гарантиращи качество при провеждане на опити в съответствие с  Добрата експериментална практика.  

Двете места на изпитване в Пловдив и в Карнобат (ИЗ-Карнобат)  предоставят всички необходими условия, като експериментални площи, лаборатории и техника за провеждане на опити на най-високо съвременно ниво.

Картина1.jpg#asset:1646