Център за биологично изпитване

ЦБИ е създаден с решение на Академичния съвет на АУ от 14.03.2012 г. 

През периода 2012-2014 г. са подготвени всички необходими документи и са осигурени оборудване и обзавеждане, задължителни по Наредба 111 за одобряване на бази за физически и юридически лица.

От януари 2015 г. ЦБИ разполага със Сертификат (№004 от 09.01.2015 г.) за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита на територията на Република България. 

ЦБИ  извършва и редица платени експертизи в областта на растителната защита, като анализи за установяване на здравно състояние на посевен и посадъчен материал, изследване на растителни материали и стоки от растителен произход, на почва, физиологичен статус на вегетиращи растения, идентификация на вредители и др.

Разполага с най-квалифицираните кадри в областта на растителната защита, гарантиращи качество при провеждане на опити в съответствие с  Добрата експериментална практика.  

През 2021г. Аграрен Университет – Пловдив подписа договор с компанията СЖС България ЕООД в направлението за биологично изптиване на продъктите за растителна защита. СЖС разполага с 3 опитни станции в страната. Колаборацията с швейцарската компания позволява на АУ-Пловдив да обхване основните култури в различните райони в България. Сертификатът на базата е удължен до 2027г. като разширява обвата си с трайни насаждения, полски, зеленчукови и оранжерийни култури.

 Всички съвместни дейности ще бъдат извършвани по съответната методика, при стриктното изпълнение на нормативните документи за биологично изпитване на продукти за растителна защита.