Център за международна дейност и връзки с обществеността

Аграрният университет се утвърди като висше училище, отворено към положителния опит на своите партньори, гордеейки се с богатите традиции в сферата на международното сътрудничество и създадените тесни научни и академични контакти с над 100 университета от Европа, Азия, Африка и САЩ.

Основни акценти в международната дейност:

  • Двустранно сътрудничество с чуждестранни университети за обмяна на опит, подобряване на учебните планове и програми, обмен на преподаватели и съвместно обучение на студенти от трите образователни степени;
  • Участие в международни образователни и научноизследователски проекти по различни европейски програми;
  • Разширяване на договорите по програма Еразъм+ по географски обхват и области на знанието с цел поощряване мобилността на студенти, преподаватели и административен персонал;
  • Разработване на проекти по различни Оперативни програми на ЕС за България;
  • Разширяване обхвата за медийно представяне на Аграрния университет – Пловдив.

Аграрният университет е един от първите университети в България, които получават Еразъм харта още през 1999 г. с присъединяването на страната ни към програмата Сократ/Еразъм. През 2007 г. е получена разширена Еразъм Харта, която дава възможност за провеждане на студентска мобилност с цел практика. През 2014 г. Университетът се присъедини към Еразъм+ с вече изградена солидна мрежа от контакти с почти всички европейски държави. Понастоящем имаме подписани споразумения с над 80 висши училища, в т.ч. и с институции за провеждане на практика. 

Към Центъра функционира офис Еразъм, който администрира дейностите, свързани с входящата и изходяща студентска мобилност, както и с мобилността на преподавателския и административния персонал. 

Еразъм+ дава възможност на студентите да се обучават в престижни европейски университети или да проведат стаж и да получат практически опит в университетски лаборатории, ферми и хотели. Периодът на обучение или практика в чужбина получава пълно признаване и се вписва в Европейското дипломно приложение.
От стартирането на програмата през 1999 г. до средата на 2016 г. повече от 550 студенти и 450 преподаватели и служители са реализирали изходяща мобилност.
Ежегодно Университетът приема входящи Еразъм студенти и преподаватели, като за последните години е постигната една от целите на АУ – реципрочност на входящата и изходяща студентска мобилност с цел обучение. 

През последните години Аграрният университет е реализирал 4 проекта с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“: за придобиване на нови знания за съвместимост на различни видове земеделие; за създаване на Национален демонстрационен център за нови технологии в земеделието; за изграждане на Експериментален център за интегрирана растителна защита и разработване на нова магистърска програма „Агробизнес и предприемачество“, извеждана на английски език от водещи български и американски преподаватели. Партньор от САЩ е Университетът Мисури, Колеж по земеделие, храни и природни ресурси. 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са завършени 6 проекта: подкрепа за докторанти; осигуряване на платен преддипломен стаж на студентите от бакалавърска степен; повишаване на качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука; подкрепа за развитието на младите учени и постдокторанти; разработване на електронни форми за дистанционно обучение и усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет – Пловдив. 

Реализирани са 3 проекта по ОП за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа – Inno_FOOD, GuardEn и AGRO_LESS. 

Аграрният университет се включи успешно в програмата TEMPUS IV с три проекта в три различни направления – растителна защита, хранителни технологии и агробизнес.

Понастоящем Аграрният университет – Пловдив реализира 17 значими международни проекта, в т.ч.: 8 образователни; 5 научноизследователски, финансирани от Седма рамкова програма, и 4 проекта по Оперативни програми на ЕС.

Традиционно е вече организираното изпращане на студенти за сезонна работа в Европейски страни, където те изучават новите технологии в областта на селското стопанство, езика и културата им. Периодът се признава за задължителния практически стаж, заложен в учебния план. Екипът на Центъра осъществява рекламната дейност и поддържа връзките с обществеността с цел утвърждаване престижа и авторитета на Аграрния университет.