BOOST – „Ускоряване на агробизнеса и създаване на мрежи от цифрови хъбове чрез програма за модерно обучение по устойчиво прецизно земеделие“

     https://www.project-boost.eu/


Аграрен университет – Пловдив е партньор в проект BOOST, който има за цел да стимулира ускоряването на агробизнеса и работата в мрежа в областта на дигиталните технологии в сектор „земеделие“. Това ще се осъществи чрез предоставяне на усъвършенствана програма за бизнес обучение на фермери и студенти, чрез която ще се поставят основи за прилагане на методологии за устойчиво прецизно земеделие върху управлението, предприемачеството и маркетинга, работата в мрежа и дигиталната трансформация в сектора. Обучението залага и на представянето на нови организационни модели (агробизнес инкубатори/ускорители, достъп до цифрови центрове за екстраверсия и разпространение на знания), чрез свързване на висшето образование, професионалното образование и обучение, научните изследвания и технологичното развитие, фермерите и асоциациите в обща рамка въз основа на техните реални нужди от обучение.

Основните резултати от работните пакети на BOOST ще са следните: а) създаването на иновативен подход за работа в мрежа между заинтересованите страни с реални бизнес инкубатори/ускорители и експерти по Земеделие 4.0, б) въвеждането на обучаемите в световната търговия и цифрова информация чрез цифрови центрове на ЕС за цифрова трансформация на първичния сектор, c) изследване на рентабилността на прецизното земеделие. BOOST има за цел да идентифицира нуждите от обучение по отношение на прилагането на подхода на прецизното земеделие, цифровизацията и бизнес развитието, да запълни празнината между изследванията и практиката и да изгради мостове между традиционния продуктивен модел и иновативния, устойчив и предприемачески модел.

Студенти и млади фермери ще бъдат обучавани като бъдещи земеделски предприемачи, от ментори с натрупан реален опит в областите на екосистемите за технологично и бизнес развитие и ще взаимодействат с реални предприятия и фермери, за да идентифицират проблемите и възможностите в сектора и да разработят нови бизнес идеи и технологии. В дългосрочен план резултатите от проекта ще създадат солидни синергии между заинтересованите страни и иновативните селскостопански предприятия и в крайна сметка ще допринесе за ефективното прилагане на политиките на ЕС в земеделието. 

Партньори

Консорциумът по проекта се състои от университети, доставчици на професионално образование и обучение; компании, предоставящи програми за напреднали бизнес обучения на компании/ферми; компании, предоставящи услуги за дигитална трансформация на компании/ферми; публични организации, предоставящи напреднали изследвания и консултантски услуги на компании/ферми и организации предоставящи услуги с модерни технологии за прецизно земеделие.