Good teaching practices in experiential learning for effective education in embedded food systems (GOODFOOD)

Аграреният университет - Пловдив е участник в проекта „Добри преподавателски практики в експерименталното обучение за ефективно образование във вградените хранителни системи“ финансиран по програма Еразъм+, подпрограма стратегическо партньорство.

GOODFOOD.png#asset:10787

Good teaching practices in experiential learning for effective education in embedded food systems (GOODFOOD), Project № 2020-1-PL01-KA203-082209

В проекта участват следните университети:

  • Варшавски университет по природни науки (Warsaw University оf Life Sciences), Полша – координатор на проекта
  • Университета по гастрономически науки (University of Gastronomic Sciences) Поленцо, Италия
  • Университета ISARA-Лион, Франция
  • Университета в по приложни науки (Münster University of Applied Sciences), Мюнстер Германия
  • Аграрен университет - Пловдив, България
  • Университета в Орадея (University of Oradea), Румъния

Целите на проекта включват разработване на учебни програми, които ще позволят на  студентите да изучават, изследват и обменят знания за вградените хранителни системи и най-добри практики, както и  тяхното бъдещо развитие и запазване.

В рамките на проекта се предвижда извършването на следните дейности:

  • В началото на проекта вече се проведе анкетно проучване сред студентите от шестте участващи университета, за да се разбере как те възприемат концепцията на хранителните системи и по-специално ролята на мястото, района в който дадена хранителна система е създадена. Освен това се проучват очакванията и желанията на студентите към изучаването на такъв предмет. Най-малко 50 студенти от всеки университет трябваше да участват в проучването. Тази бройка беше многократно надмината.
  • Разработване на учебен план по предмета и онлайн обучение на 6 студенти от всеки университет. Това обучение е с продължителност 6 седмици и ще се проведе два пъти. То включва изслушването от студентите на 18 кратки лекции с продължителност между 10 и 15 минути. Всяка седмица от курса в сайта на проекта се активират между 3 и 4 лекции. Лекциите са разработени от преподаватели от партниращите си университети, като представляват .ppt презентации със записано гласово обяснение на съответния преподавател. След всяка лекция студентите трябва да решат кратък тест от 5 до 10 въпроса, отговорите, на които се намират в лекцията. В края на курса студентите представят разработен от тях казус свързан с даден специфичен продукт, който се свързва с определена територия. В първият проведен курс през 2021 г участваха четирима български студенти и техните казуси включваха следните продукти: българско кисело мляко, панагюрска луканка, розово масло и различни продукти с аромат на рози, и описание на една малка българска ферма произвеждаща традиционни колбаси.
  • Проектът предвижда организирането на 2 кратки интензивни учебни курса (с продължителност 8 дни) под наслов „Вградени хранителни системи в териториите“, където студенти от 6-те университета ще анализират различни аспекти на устойчивостта на местните хранителни системи и тяхното вграждане в териториите, изготвяне на образователни материали и каталог на иновативни преподавателски практики.  Първият курс ще се проведе в Мюнстер, Германия, а вторият през следващата година в Поленцо, Италия. Във всеки отделен курс ще са включени 24 студента от партньорските организации, по 4 души от страна.

Проектът ще задълбочи сътрудничеството между предавателите от участващите университети. Ще даде възможност на участващите в обучението студенти да намерят нови приятели, както и да се запознаят с различни къси системи за производство и реализация на специфични местни продукти.