New Professional Diploma in Plant Clinic and Phytosanitary Technologies/PRO-DPCP

Проектът обединява 4 държави с представители от общо 9 университета. Координатор на проекта е Аграрен университет – Пловдив, в лицето на проф. д-р Вили Харизанова.

Сред участниците са още две европейски държави: 

  • Италия, с представител UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II в Неапол и 
  • Унгария -университет DEBRECENI EGYETEM в Дебрецен.  

За осъществяването на проекта си сътрудничат и 6 университета от Египет, разположени в Източен, Североизточен, Среден и Южен Египет, чиито проблеми и потребности като цяло са типични, поради сходството в образователната им система:

  • MANSOURA UNIVERSITY в Мансура, 
  • AIN SHAMS UNIVERSITY в Кайро, 
  • ALEXANDRIA UNIVERSITY в Александрия, 
  • SUEZ CANAL UNIVERSITY в Исмаилия, 
  • SOUTH VALLEY UNIVERSITY в Кена и 
  • SOHAG UNIVERSITY в Сохаг. 


Цели на проекта
Основната цел на проекта е създаването на нова съвместна професионална диплома по растителна защита и фитосанитарни технологии за първи път в Египет в 6 висши учебни заведения за укрепване на уменията на студенти, завършили и служители в селскостопанския сектор в съответствие с нуждите на пазара на труда от специалисти по растително здраве.
 
Специфични цели на проекта:
1. Създаване и актуализиране на учебни програми в областта на фитосанитарните науки и подобряване методите на преподаване, материалите, лабораторните и библиотечни съоръжения при египетските партньори; 
2. Подпомагане персонала при придобиване на умения, необходими за популяризиране на техния международен опит чрез съвместно сътрудничество с партньори от ЕС;
3. Изграждане на нови клиники за растително здраве и учебни центрове с модерна инфраструктура; 
4. Съгласуване на програмата за дипломиране с изискванията на Болоня до 2021 г. в партньорски институции; 
5. Укрепване на връзките между университетите  и пазара на труда и поддържане на устойчива заетост на завършилите с акредитиран сертификат, одобрен от партньорските институции;

Очаквани резултати
1. Създаване на нова длъжностна характеристика на „лекар по растенията” в Египет, каквито има за хуманните и ветеринарните лекари;
2. Съвременни фитопатологични инструменти, прилагани за откриване и диагностика на болести и вредители;
3. Поддържане здравето на хората с нови селскостопански продукти, използващи устойчива технология за растителна защита. 

Освен това проектът ще допринесе за разработването на иновативни начини за гарантиране на устойчиви инвестиции във всички форми на обучение, както формални, така и неформални, включително финансиране, базирано на резултатите и споделяне на разходите. 

Стратегията за иновации в обучението на тази нова дипломна програма ще прилага най-новите знания, които се отнасят до екологичната, икономическата и социалната устойчивост за производствените процеси във фермата и по време на съхранение, водещи до получаването на безопасни и здравословни хранителни селскостопански продукти. 
Чрез квалифицираните си възпитаници проектът ще предостави най-новите технологии за персонализиране на стандарти за качество и фитосанитарни критерии в Европа, за да отговарят на променящите се изисквания на пазара и потребителите в Египет. 
Съвместимата национална квалификация на партньорите от ЕС в зависимост от системата ECTS ще помогне на египетските институти да осигурят подходяща образователна програма за своите възпитаници, така че те да могат да продължат кариерата си в европейските институти и по-високи образователни степени като магистър и доктор. 
Сътрудничеството с партньорите от ЕС в тази нова обучителна програма ще бъде по-ползотворно и за двете страни. Фокусът ще бъде съсредоточен върху трансграничните заплахи, за да се намалят рисковете от появата на вредители и да смекчат последствията от вредната им дейност. 
Програмата Еразъм+ подобрява сътрудничеството между партньорските институции в Египет и Европа за подготовка на персонал и студенти чрез трансфер на технологии, съвместно обучение и обмен на стажове между партньорските институции.