EcoStack

Научният проект „Увеличаване на екосистемните услуги: механизми и взаимодействия за оптимална защита на културите, подобряване на опрашването и продуктивността на растенията“ (Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement and productivity) EcoStack, е финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС и стартира през септември 2018 год. https://www.ecostack-h2020.eu/

Целта на проекта е да развива и подкрепя екологично, икономически и социално устойчиво земеделие чрез използване и защита на функционалното биоразнообразие, като по този начин подкрепя и доставчиците на екосистемни услуги.

В проекта са включени 24 партньорски институции от 13 държави, обхващаща всички основни педоклиматични производствени зони и основните системи (конвенционално, биологично) за земеделско производство в Европа. Чрез използване на интердисциплинарни изследователски методи и с активно участие на всички заинтересовани страни (производители, търговци, преработватели, политици и др.), ще се генерират и популяризират нови знания и системи за отглеждане на културите, както и концепции за генериране на икономически и екологични ползи за фермерите.

map.png#asset:11461


Четирите конкретни цели за постигане на екологична, икономическа и социална устойчивост на земеделските системи са:

  1. Включване на всички заинтересовани страни (земеделски производители, съветници, политици, промишленост и учени) в създаване и споделяне на знания за нуждите и решенията за устойчиво производство на растения;
  2. Оценка на предоставянето на екосистемни услуги от хищници, паразити, антагонисти и опрашители и оптимизиране чрез управление на ландшафтни елементи (например живи плетове, ивици с цъфтящи растения);
  3. Създаване и изпитване на практики, които поддържат предоставянето на екосистемни услуги в рамките на културата (например сортови смеси, интеркропинг, мулчиране);
  4. Разработване на интегрирани системи и био-вдъхновени инструменти за растителна защита.

Земеделието е изправено пред предизвикателството да балансира между стремежа към висока производителност, наложен от глобалното нарастване на броя на населението,  и въздействието върху околната среда чрез разработване на нови производствени стратегии.

Правилно функциониращите екосистеми – агроекосистеми, горски екосистеми, пасищни и водни екосистеми, безвъзмездно предоставят многобройните и разнообразни ползи, известни като „екосистемни услуги“. Те често са неразделна част от осигуряването на чиста питейна вода, разграждането на отпадъците, естественото опрашване на културни и други растения.

 Екосистемните услуги попадат в 4 категории:

  • Осигуряване – производство на храна, влакна, дървесина, биомаса, вода и др.;
  • Регулиране – например контролиране на климатичните условия и болестите;
  • Подпомагане – кръговрат на хранителните вещества, формиране и запазване на почвата, производство на кислород, осигуряване на местообитание;
  • Културни – духовни, възстановителни, терапевтични, развлекателни и др. 

Структурата на проекта включва 10 научни работни пакета (WP), които са предназначени да разработят устойчиви стратегии за растително производство и стратегии за защита.

organograma.png#asset:11464

ЕcoStack ще предостави на европейските фермери знанията и инструментите, необходими за увеличаване на ползите от екосистемните услуги, като същевременно минимизира въздействието на селското стопанство върху околната среда и гарантира рентабилността на земеделието. Предишни опити за постигане на тази цел се оказват неефективни поради недобрата осигуреност на опрашителите и естествените врагове, липсата на обмен между отделните култури и местообитания, както и нежеланието на производителите да създадат укрития за естествени врагове и опрашителите.

Проектът е съсредоточен върху управлението и по-пълното използване на полезните организми в определени полски условия. Ще се използват в пълна степен познанията за взаимодействията между трофичните нива (растение - растителнояден вид - естествен враг/опрашител) и ще се управляват и оценяват функционалните ползи от биологичното разнообразие на различни нива (вътре във вида, между видовете, полетата, ландшафтите) и ще се подреждат за постигане на максимална полза както за фермерите, така и за устойчивостта на системата.

Изследванията обхващат: конвенционални и биологични системи на отглеждане на различни култури във всички педоклиматични зони в Европа.

Специфичният фокус е върху рапица, пшеница, картофи, полски домати, маслина. Използват се усъвършенствани молекулярни и различни технически средства за определяне на популациите на полезни организми, инструменти за наблюдение на тяхното движение и взаимоотношения.

Самостоятелен работен пакет ще се занимава подробно със съответните социално-икономически въпроси, включително с участие на фермерите, и ще бъде разработен специфичен инструмент, базиран на прецизни земеделски данни, за да позволи на земеделските производители да свържат всички вложения и разходи (включително за осигуряване на функционалното биоразнообразие) с добива и печалбата, въз основа на данни от собствените си полета.

В много от участващите държави вече  са създадени  фермерски мрежи, в които се прилагат и демонстрират резултати от проекта.

Всички, проявяващи интерес производители, консултанти и др., могат да се регистрират за достъп до електронната обучителна платформа на проекта, където ще се запознават по-подробно с постигнатите резултати по отношение на агрономическите практики, подпомагащи функционалното биоразнообразие: https://www.ecostack-h2020.eu/...

Newsletter 1 - April 2020 

Newsletter 2 - May 2020

EcoStack First meetinglogos.png#asset:11460