Проекти по оперативни програми

Оперативна програмаРъководител от АУЗаглавиеПериод
ОП "РЧР"Проф. д-р Христина ЯнчеваСтудентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между образование, наука и бизнес  BG051PO001/07/3.3-01/1092008 - 2009
ОП "РЧР"Проф. дсн Й. КузмановаПодкрепа за развитието на докторантите по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности  BG051PO001/07/3.3-02/492008 - 2010
ОП "РЧР"Проф. д-р Мая ДимитроваПодкрепа за развитието на младите учени и постдокторанти по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности  BG051PO001-3.3.04/172009 - 2011
ОП „Транснационално сътрудничество - Югоизт. Европа“Проф. д-р Й. КузмановаИзграждане на механизми в подкрепа на иновациите и повишаване на информираността относно потенциала на иновациите и научно-техническото развитие в хранителната промишленост в Югоизточна Европа Setting up the innovation support mechanisms and increasing awareness on the potential of Food Innovation and RTD in the South-East Europe area INNO_FOOD SEE2011 - 2013
ОП „Развитие на човешките ресурси”Проф. дсн Димитър ГрековВъвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив, BG051PO001-4.3.04-00322012 - 2014
ОП „Развитие на човешките ресурси”Проф. д-р Христина ЯнчеваУсъвършенстване системата за управление на Аграрен университет – Пловдив - гаранция за качество и конкурентоспособност, BG051PO001-3.1.08-0028 2012 - 2014
ОП “Югоизточна Европа”Доц. д-р Виолета ДиримановаGuardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories GuardEn 2012 - 2014
ОП “Трансгранично сътрудничество Гърция – България”Доц. Б. БожиновAgri-Genomics Transfer and Dissemination Between Greece & Bulgaria, AGRI-GENO-TRANS, B1-33.062012 - 2013
ОП „Транснационално сътрудничество Гърция – България“Величко РодопскиJoint reference strategies for rural activities of reduced inputs, AGRO_LESS2013 - 2015
ОП „Региони в растеж“Проф. Д. ГрековИзграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив, BG16RFOP001-3.003-0007
Building a Training Centre for practical training of students in professional fields Crop Science and Plant Protectionat the Agricultural University - Plovdiv
2016 – 2018 
ОП „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020чл.-кор. проф. КузмановаStrengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational clusters, FOCUS, BMP 1/1.1/ 2145/2017 Укрепване на конкурентоспособността на малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост чрез транснационални клъстери FOCUS2017-2020
INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020Проф. Иван МаноловEnvironmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, EnvironmentYou2019-2021
Иновации и конкуретноспособност 2014-2020Доц. Дафинка ИвановаРазработване на ИТ продуктова иновация за приложение в агрометеорологията2018-2020