Публикации

Постигнати етапни цели към юни 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”

Постигнати етапни цели към декември 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”

Одобрени са годишните технически и финансов отчети на Аграрен университет - Пловдив за изпълнението на Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”

Завърши строителството на Учебният център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив

Започна оборудването и обзавеждането на ново изграденият Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив

Удължаване на срока за изпълнение на Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”

Откриване на ново изграденият Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив

Приключи изпълнението на Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”