Focus

123.jpg#asset:3866


Повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия от агро-хранителния сектор чрез транснационални клъстери

Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020

Проект №: ВМР 1/1.1/ 2145/2017

Акроним: FOCUS

Водеща организация: Областна администрация Пелопонес, Гърция

Партньори: 
Национален технически университет – Атина 
Аграрен университет – Атина 
Търговско-промишлена палата – Кипър 
Агенция за икономическо развитие на Вльора – Албания 
Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе
Аграрен университет – Пловдив 
Федерация на  хранителната индустрия в Гърция.

Ръководител на проекта за АУ: гл. ас. д-р М. Петкова

Период: 01. 11.2017 – 31.10. 2019

Основна цел: 

Развиване на капацитета и конкурентоспособността на малки и средни предприятия за осигуряване на иновативни, нови и подобрени хранителни продукти за националните, регионални и световни пазари.
Малките и средни предприятия заемат основен дял в агро-хранителния сектор и са важна предпоставка за увеличаване на заетостта и конкурентоспособността за региона. Пред тях са поставени редица въпроси за разрешаване, породени от нарастващите предизвикателства от страна на потребителите за безопасност и разнообразие на продуктите, устойчиво производство и разумно управление на ресурсите. Адекватното адаптиране на МСП към тези предизвикателства изисква иновации в областта на хранителните технологии, новаторски бизнес модели и създаване на по-тясно сътрудничество с индустрията, академичните среди, публичния сектор и пазара.
В тази връзка проектът FOCUS ще създаде и управлява  регионални клъстери за агро храни, които ще подпомагат местните МСП, по отношение: технологично одитиране и валидиране на бизнес идеи и помощ за разработване на бизнес план. В допълнение на това, проектът ще предлага семинари за повишаване на капацитета, достъп до информация за пазари и технологично разузнаване, работа в мрежа и двустранни бизнес срещи, които да засилят връзките между МСП и другите действащи страни от модела на тройната спирала (бизнес-изследвания-политика).

Очаквани резултати

  • Засилване на транснационалните връзки за сътрудничество сред всички участници в тройната спирала в индустрията на агро-храните посредством дейността на Балканско-Средиземноморски клъстери за върхови постижения;
  • Повишаване на рентабилността и растежа на МСП от сектора на агро-храните чрез комбиниране и трансфериране на нови и съществуващи знания в иновативни и конкурентни решения с цел възползване от възможностите на бизнеса и пазарите в региона Балкани-Средиземно море;
  • Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и външната конкуренция на МСП, подпомагайки ги да идентифицират нови бизнес модели, технологии и иновации чрез иновативни клъстери и подкрепящи услуги;
  • Повишаване капацитета на ключовите участници в клъстера; 
  • Пазарен подем и разпространение на иновациите;
  • Подкрепа за успешна и конкурентна Балканско-Средиземноморска хранително-вкусова промишленост;
  • Принос към постигане целите на Стратегия „Европа 2020“ за включващ, интелигентен и устойчив растеж и целите на регионалните политики и стратегии за интелигентна специализация.