Работна среща в Пловдив

АУ бе домакин на международна среща по проект „Повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия от агро-хранителния сектор чрез транснационални клъстери (FOCUS)“, изпълняван по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020.

Водеща организация на проекта е Областна администрация Пелопонес, Гърция, а партньори са университети, агенции и асоциации от Гърция, Кипър, Албания и България.

Основната цел е развиване на капацитета и конкурентоспособността на малки и средни предприятия (МСП) за осигуряване на иновативни и подобрени храни.

Малките и средни предприятия заемат основен дял в агро-хранителния сектор и са важна предпоставка за увеличаване на заетостта и конкурентоспособността на Балканите и Средиземноморския район. Пред тях са поставени редица въпроси за разрешаване, породени от нарастващите изисквания от страна на консуматорите, от стремежа за устойчиво производство и разумно управление на ресурсите на базата на иновативни подходи. МСП разполагат с ограничени ресурси и ограничен квалифициран персонал, с неясна дългосрочна визия за развитие, което поставя под въпрос тяхното оцеляване в динамичната конкурентна среда.

На проведената среща в Аграрния университет – Пловдив по проекта FOCUS бяха дефинирани три основни сектора, важни за икономическото развитие на региона: винопроизводство, млечни продукти и растителни масла, които са представени предимно от МСП. 

Реализирането на проекта ще подпомогне на тези фирми по отношение на технологично одитиране и валидиране на бизнес идеи и разработване на бизнес планове. В рамките на проекта ще се организират семинари и кръгли маси за повишаване на капацитета им и ще бъде осигурен достъп до актуална информация за пазари и маркетингови прогнози. Тези съвместни инициативи ще допринесат за засилване на връзките между бизнеса, научните изследвания и политиките в агро-хранителния сектор.

Реализираните дейности са предпоставка за създаване на успешна и конкурентна среда за развитие на аграрния сектор и хранителната промишленост в региона на Балканите и Средиземно море.

Резултатите от проекта FOCUS са принос към постигане целите на Стратегия „Европа 2020“ за включващ, интелигентен и устойчив растеж.