Членство в организации

BUA.jpg#asset:3889

Основната цел на Асоциацията на балканските университети е да очертае визия за бъдещето на Балканския регион чрез университетите, библиотеките, изследователските центрове, като се основава на глобалните ценности, отчитайки потребностите на времето. В организацията, създадена през 2008 г., членуват 59 висши училища от всички страни на Балканския полуостров. Сред водещите задачи на асоциацията са създаване на научна мрежа и съвместни научни изследвания в областта на езика, културата, изкуството, историята, икономиката, образованието и спорта, подобряване на сътрудничеството между университетите в региона, улесняване на мобилността на преподавателите и студентите, съвместно кандидатстване по проекти, подготовка на съвместни бакалавърски и магистърски програми.


European_council_agricultural_law_web.jpg#asset:3891

CEDR представлява обединение от над 3000 неправителствени организации и граждани с приоритети в областта аграрното право. В организацията членуват: юридически гилдии, университетски институции и техния персонал, отделни световно признати специалисти, практикуващи областта на аграрните право от над 30 държави по целия свят. В организацията се предлагат няколко гъвкави форми на членство. 

  • индивидуално членство
  • институционално членство – организации на CEDR на локално ниво в различните държави, университетски институции и др.
  • асоциирано членство – адвокати, юридически гилдии членове на институции, представляващи дадена страна включително извън територията на Европа
  • специални кореспонденти: адвокати, гилдии и др. нечленувани в CEDR на друго ниво
  • почетно членство 

Организацията има за цел да бъде в помощ  на земеделци, организации и административни структури, както и да играе важна роля във формирането на някой от земеделските политики по света, със специален фокус към Европа и нейната територия. 
CEDR създава многообразни инициативи на институционално, научно, образователно, практическо ниво.  CEDR провежда научни конгреси в областта на аграрното право, издава научна литература, помага чрез специализирана информира своите членове и др.

В тази престижна организация, България е представена от Аграрния университет и доц. д-р Минко Георгиев.Isss-logo-2.gif#asset:4176


12-7-2018_12_10_47_logoishs-horiz-version2-rgb-150dpi.jpg#asset:4177


websitebanner_actiongroup_2015.png#asset:4178


logo.gif#asset:4179


  • BELT & ROAD Science and innovation network

изтеглен-файл.jpg#asset:4688


logoFarmDemo-survey.png#asset:5869

NEFERTITI as a FarmDemo partner, will establish 45 regional clusters (hubs) that brings together a wide range of demo-farmers and involved innovation actors (farmers, advisors, education, NGOs, researchers, and industry) working on a given topic. These clusters (hubs) are organised in 10 thematic networks, representing key concerns within the main agricultural sectors in Europe. Three annual demonstration campaigns (2019-2020-2021) will be organised in the 45 European hubs. Joining the network will give you access to all demonstration (and related) activities organised in the hubs.


  • International University Consortium for Agricultural Engineering

Certificate-of-Membership.jpg#asset:6558


efsa_logo.png#asset:8241

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) е европейска агенция, финансирана от ЕС и функционираща независимо от Европейските законодателни и изпълнителни институции (Европейска комисия, Съвет и Парламент) и от държавите членки.

Създадена през 2002г. след поредица от хранителни кризи, възникнали в края на 90-те години, EFSA предоставя научни съвети и осъществява комуникация на рисковете, свързани с хранителната верига.