Правила за финансиране на публикационната дейност на преподаватели от АУ

Правила за финансиране по проект 17-12

По проекта се финансират следните дейности свързани с публикационната активност на преподаватели от Аграрния университет:

  1. Таксата за участие и разходи свързани с командировка на преподавател от АУ за участие в конференции, симпозиуми и др, материалите, от които се реферират в Scopus и WEB of Science - размер на финансирането до 1500 лв. 
  2. Таксата за публикуване на статии в списания, реферирани от WEB of Science и Scopus – размер на финансирането съгласно таксите за публикуване в съответното списание. 
  3. Индивидуален и университетски членски внос в професионални организации като Acta Horticulture и др.

Всеки преподавател има право на две финансирания на година. 

За одобрените, но неизползвани средства, отпуснати до 29 май 2019 г. по проект 17-12 ще се прилагат новите правила на проекта.

Правилата са приети на заседание на УС на ЦНИ проведено на 29.05.2019 г.